Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обучения за повишаване на компетенциите предоставя МТСП

Обучения за повишаване на компетенциите предоставя МТСП

15.05.2024
Обучения за повишаване на компетенциите предоставя МТСП

Министерството на труда и социалната политика предоставя възможност за служителите от общинските администрация да бъдат включени в безплатни обучения, финансирани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Агенция по заетостта, в качеството си на краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, изпълнява в партньорство с Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ от Инвестиция C1.I3 - ПЗ „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“. Основната цел на този Компонент е придобиване и валидиране на дигитални умения и компетенции от работната сила в съответствие с новите потребности на пазара на труда и навлизането на дигиталните технологии в социално-икономическите процеси.

Предвидено е по Компонента до 2026 г. да бъдат обучени  500 000 лица.

Допустими за включване в обученията са всички безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, както и заети лица, вкл. самостоятелно заети лица, които имат ниско равнище или нямат дигитални умения или компетенции. Те могат да се включат в курсове за придобиване на цифрова компетентност Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp), които се провеждат от одобрени от Агенция по заетостта (АЗ) Доставчици на обучения (ДОб) и така да придобият или повишат дигиталните си умения.

Лице, което желае да се обучава по КК 4 „Цифрова компетентност“, може да кандидатства чрез подаване на електронно заявление, което се достъпва от официалната страница на Агенция по заетостта: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description

В рамките на 10 работни дни от подаване на заявлението, служител на Агенция по заетостта извършва проверка за допустимост и при одобрение издава електронен ваучер за обучение за посоченото от лицето ниво на цифрова компетентност. При попълване на заявлението лицето самостоятелно избира Доставчик на обучение (ДОб), при който желае да се обучава от списък, съдържащ всички одобрени ДОб, с които АЗ има сключено споразумение. Описанието на услугата и подробна информация за начина на кандидатстване са подробно описани в Информация за лица, публикувана на официалната страница на Агенцията. При одобрение на лицето се издава електронен ваучер. Същият се изпраща на посочената от лицето в заявлението електронна поща, както и на избрания от лицето ДОб. След издаване на електронния ваучер, ДОб следва да се свърже с лицето и да го уведоми за датата, на която ще стартира обучението, както и да предостави допълнителна информация за същото. Лицето също може да се свърже с избрания от него ДОб, за да се информира за датата, на която ще стартира курсът.

Обученията се провеждат в рамките на 55 учебни часа за базово ниво и 45 учебни часа за средно ниво и могат да бъдат проведени в дистанционна или присъствена форма. Изпитът се провежда от ЦРЧРРИ, който е Единен сертификационен център за сертифициране на цифрова компетентност на базово, средно, напреднало или високоспециализирано ниво съгласно Европейската рамка за цифрова компетентност (DigComp).

В рамките на проекта едно лице може да премине обучение за две нива – базово и средно.

Компонентът предоставя добра възможност за придобиване на базова дигитална компетентност, както и за нейното повишаване на всички работещи и безработни лица.

От включване в безплатни обучения, финансирани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, биха могли да се възползват както служителите на всички общини в страната, така и членовете на техните семейства, отговарящи на изискванията за участие.