Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Общинската администрация през 2021 г. – състояние и проблеми

Общинската администрация през 2021 г. – състояние и проблеми

08.09.2022
Общинската администрация през 2021 г. – състояние и проблеми

УС на НСОРБ разгледа на днешното си заседание /08.09.2022 г./ анализ на състоянието на общинската администрация, изготвен от екипа на НСОРБ. Докладите за състоянието на администрацията, изготвяни всяка година от Администрацията на Министерския съвет, не изследват тенденции по видове администрации (централни и териториални), а представят общи данни, коитоса недостатъчни, за да бъде създадена реална представа за служителите в общините.

За нуждите на изследването са използвани публично достъпни данни от НСИ и отчетите, подавани от общините в Информационната система на държавната администрация.  За 2021 година постъпилата информация е от 265 общински и 35 районни администрации.  За целите на анализа НСОРБ събра и допълнителни данни от общините за разходите за персонал за държавните служители в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ при промяна на модела на осигуряване за държавните служители и за разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения по § 01-00 от Отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020, 31.12.2021 г. и към 31.05.2022г., в това число по подпараграфи.

Целта на анализа е да бъдат направени основни изводи за състоянието на общинската администрация и да бъдат набелязани конкретни стъпки за решаване на идентифицираните проблеми.

По данни на НСИ наетите по служебно и трудово правоотношение в общинските администрации към 31.12.2021г. съставляват 35% от администрацията на изпълнителната власт.

Към края на 2021 г. 265 общинските и 35 районни администрации са разполагали общо с 28 069 щатни бройки в администрациите.

В дейност „Общинска администрация“ със собствени средства общините финансират 5 862 щатни бройки, а тези, финансирани със средства от държавния бюджет са 22 207. Съгласно официалните данни 78% от общата щатна численост в общините се финансира със средствата от държавния бюджет, а 21 %  - със средства от собствените приходи на общините.

Към края на 2021 г. във всички общински администрации работят общо 26 205 служители. 1 864 работни места в общинските администрации не са заети, като 1 370 от тях остават трайно незаети /повече от 6 месеца/.

Преобладаващата част от служителите в общините /80%/ са на възраст между 30 и 59 години и едва 6% от местата в администрациите са заети от млади хора на възраст до 29 години. 15% от служителите в администрациите на общините са на и над 60-годишни.

По данни от НСИ средните работни заплати на наетите в общинската администрация изостават драстично от тези на наетите в сектор държавно управление и образование средно с 49%.

Служителите в общинските администрации, се назначават при строго регламентирани процедури за конкурсен подбор, а възнагражденията са дефинирани от нивото на съответната длъжност, съгласно Класификатор. С отпадането на допълнителните възнаграждения за прослужено време, а за държавните служители и ранга, възможността основните индивидуални заплати да бъдат повишавани са силно ограничени.

Кметовете на общини са крайно ограничени за вземането на самостоятелни решения за увеличение на размера на възнагражденията на определени категории служители, дори в случаите, когато им биват възлагани допълнителни функции. Динамиката на нормативната база и трайната практика на общините да се прехвърлят редица ангажименти, които не са финансово обезпечени, рефлектира върху експертите в общинските администрации. Функциите и задълженията им системно се увеличават, без да съществува нормативна възможност за нарастване и на възнаграждението. Изключително ограничени са възможностите за финансови стимули и кариерно развитие на експертите от общините.

В последните години се налага трайна тенденция за отлив на млади специалисти от общинските администрации и ниските им нива, в сравнение с други публични сектори, са водеща причина за това.

Сред най-важните мерки, свързани с преодоляване на негативните тенденции в общинската администрация е на първо място прилагането на механизма за консултиране и реална оценка на въздействието при промени на нормативни актове. Това е пряко свързано с наложилата се система за възлагане на нови, допълнителни функции, от страна на централната власт, за чието изпълнение не е предвиден организационен и финансов ресурс.

Въвеждането на траен механизъмза привличане и  задържане на експерти с необходимата квалификация в общините е другият важен приоритет пред местните администрации.

В нормативната уредба трябва да бъде въведена легална дефиниция на понятието „споделени услуги“, за които през последните години се говори активно, без да има яснота за реализирането на съвместни публични услуги между институциите.

УС на НСОРБ възложи на изпълнителния директор на Сдружението организира  подготовката на конкретни предложения за изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи организацията на структурите и правоотношенията в общинската администрация, които да бъдат внесени за разглеждане от Съвета за административна реформа, след приемането им от УС.