×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

22.07.2022
Общините могат да изпращат становища по проекта на насоки за кандидатстване по процедура „Модернизация на образователна среда” по НВПУ

На основание чл. 5, ал. 2 от Постановление  № 114 от 8 юни 2022 г. на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели  „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиционен проект 2 „Модернизация на образователна инфраструктура”.

Проектът на документите е публикуван и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020) на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Процедурата за предоставяне на средства е на обща стойност 326 100 000 лева с ДДС,  (от които 271 750 000 лв. са средства от Механизма за възстановяване и устойчивост и 54 350 000 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България).

Писмени възражения и предложения по проекта на Насоки за кандидатстване могат да бъдат предоставени от заинтересованите страни на следния електронен адрес: infosf@mon.bg, както и в информационната система за Механизма (ИСУН 2020), в срок до 28.07.2022 г. включително.

Възражения и предложения, които са постъпили след изтичане на посочения по-горе срок, няма да се разглеждат.

Въпроси, свързани с възникнала необходимост от разяснения по Условията за кандидатстване, е възможно да се отправят след официалното откриване на процедурата за кандидатстване.

С оглед подготовка на общо становище на НСОРБ, ще Ви бъдем благодарни, aко не по-късно от 26 юли 2022 г. получим Вашите бележки и предложения по проекта на електронна поща: m.gizdova@namrb.org .