Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обществено обсъждане на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Обществено обсъждане на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

21.09.2023
Обществено обсъждане на процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“

Публикуван за обществено обсъждане е проектът на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма ,,Образование“ 2021-2027 г. (ПО): https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/13722 .

Специфичните цели на процедурата:

 • Подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда в образователни институции с различна концентрация на уязвими групи;
 • Насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни.

Допустими кандидати и партньори по процедурата:

 • Общини;
 • Държавни, общински, частни детски градини и училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.

Допустимите бенефициенти могат да участват като кандидат само в едно проектно предложение по процедурата.

Допустимите за подкрепа дейности по процедурата са:

Дейност 1. Осъществяване на интеркултурно образование в училищна среда чрез:

 • Поддейност 1.1. Дейности за разнообразяване на формите и средствата за ефективно осъществяване на интеркултурно образование за развитие на демократична култура и гражданско образование, чрез занимания по интереси, съвместни дейности между детски градини, между училища и между детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи, и такива в които няма концентрация на деца от уязвими групи, вкл. обменни визити, екскурзии, зелени училища и др.
 • Поддейност 1.2. Дейности за популяризиране на възможностите за професионално развитие и личностно развитие на учениците посредством образование, чрез организиране на тематични срещи и беседи на ученици с представители от различни професионални съсловия, учени, хора на изкуството, културни дейци, спортисти.
 • Поддейност 1.3. Обучения на педагогически специалисти за придобиване, развиване и прилагане на компетентности за демократична култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда.

Дейност 2. Осъществяване на учебен процес чрез изнесени занимания:

 • Поддейност 2.1. Организиране и провеждане на учебния процес (в детски градини и училища) в реална среда, посредством изнесени занимания в музеи, художествени галерии, културни институции, такива свързани с театралното, танцовото, културното и природното наследство, визуалните изкуства, спортни и музикални мероприятия.
 • Поддейност 2.2. Провеждане на културно-образователни инициативи, популяризиращи четенето и грамотността в библиотеки, като част от обучението по образователни направления.
 • Поддейност 2.3. Развиване на отношение към културата и придобиване на знания относно културното и литературното наследство, четенето, творческото мислене, природните, естествените и точните науки, чрез провеждане на занимания по интереси в извън класна форма и изнесени занимания.

Дейност 3. Подкрепа за интензивна работа за изграждане на общност от активни родители: кратки обучения на родители, свързани с образованието на децата им, включително чрез участие на образователни медиатори.

Дейност 4. Провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

Поддейности 1.1, 2.1, 2.2 и дейност 3 са задължителни за включване във всяко проектно предложение.

Бюджетът на процедурата е 31 123 577 лв., минималният размер на проект е 100 хил. лв., а максималният - 500  хил. лв.

Процедурата има три срока на кандидатване:

 • януари 2024 г. (3 месеца след датата на обявяване на процедурата);
 • май 2024 г. (4 месеца след първия срок на кандидатстване);
 • септември 2024 г. (4 месеца след втория срок на кандидатстване);

Писмени възражения и предложения по проекта на условията за кандидатстване се изпращат на: infosf@mon.bg и в ИСУН 2020 до 5 октомври.