Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обнародвано е Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Обнародвано е Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

02.02.2024
Обнародвано е Постановление за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

В днешния брой на Държавен вестник (бр. 10 от 02.02.2024 г.) е обнародвано Постановление № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

В рамките на кратките срокове на междуведомственото съгласуване, становището на НСОРБ и благодарение на Вашите предложения, в ПМС-то бяха подобрени възможностите за:

 • трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост, като вече са определени два срока за това: до 10 април 2024 г. и до 10 юли 2024 г. Предложението на кмета на общината до министъра на финансите може да се направи най-късно до седем работни дни преди тези срокове, като преди това следва да е било прието и влязло в сила съответното решение на ОбС.
 • заявяване на промени в Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. – Инвестиционната програма за общините. Кметовете на общини внасят в МФ предложения, обосноваващи причините, поради които се предлага промяна в Приложение № 3 в срок до 1 март, до 1 юни и до 1 септември. Тези предложения могат да бъдат за:
  • промени в параметрите на утвърдените приоритетни проекти по приложението;
  • замяна на утвърдените по приложението проекти с нови такива;
  • допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива, в случаите когато не са достигнати определените лимити за общата максимална стойност на разходите за 2024 г. по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г.;
  • отпадане на утвърдени по приложението проекти.

Обърнете внимание, че с отделен акт - ПМС № 11/25.01.2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със ЗДБРБ за 2024 г. са регламентирани изискванията за финансирането и изпълнението на тези проекти. В тази връзка, НСОРБ ще Ви предостави по-подробна информация за Вашите ангажименти и по този нормативен акт.

За Ваше и на Вашите експерти улеснение, екипът ни подготви и примерен календар със задълженията на общините и НСОРБ в рамките на бюджетната процедура за тази и за следващата година, в който са интегрирани сроковете по ПМС № 11/2024 г., ПМС № 13/2024 г. и РМС за бюджетната процедура за 2025 г., който ше можете да следите и он-лайн, на сайта на НСОРБ, секция Важни срокове: https://www.namrb.org/bg/vazhni-srokove

Основните изисквания, определени с разпоредбите на ПМС № 13 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., имащи отношение към организацията на работа и дейността на общините, определят:

 • Редът за предоставяне по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи на средствата за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт, за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО и за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения. Разпределението на средствата по общини се предоставя от секторните министерства и ведомства в МФ в срок до 1 месец от обнародването на ПМС-то. (чл. 12);
 • Срокът, в който МК изготвя и представя на МФ разпределението на средствата за финансиране на музеи, галерии и библиотеките, читалищата, по стандарти и на средствата за финансиране на проекти на държавни и общински културни организации и структури с цел създаване и развитие на културни продукти (чл. 13 и чл. 14);
 • Срокът, в който МОН и ММС, предлагат на МС да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване дейността на младежките центрове. (чл. 16);
 • Условията за разпределение и предоставяне като трансфери за други целеви разходи на средствата за Столичния вътрешноградски транспорт и за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. (чл. 17);
 • Условията, редът и одобрените размери на допълнителните трансфери за покриване на част от транспортните разходи за доставки на хляб и основни хранителни продукти за 2024 г. (чл. 18);
 • Условията, редът и сроковете за възстановяване в централния бюджет на средствата за заявени, но неразкрити социални услуги. (чл.19);
 • Условията и сроковете за предоставяне по общинските бюджети на месечни помощи за джобни разходи на ученици, настанени в социални услуги. (чл. 20);
 • Размерът, редът и сроковете за предоставянето на допълнителни трансфери като обща субсидия да делегираните от държавата дейности в размер до 10 млн. лв. за финансиране на социални услуги по приключили проекти. (чл. 21);
 • Редът и условията за реимбурсиране по общинските бюджети на разходите за пътни разходи на правоимащи болни, за органите на медицинска експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, за подготовката осигуряването и дейността на доброволните формирования, за присъдена издръжка и за възнаграждения и осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети. (чл. 22, чл. 23, чл. 24, чл. 26 и чл. 27);
 • Редът, сроковете и общият размер на средствата, които ще бъдат предоставени допълнително като обща субсидия за делегираните от държавата дейности за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници. (чл. 25);
 • Условията и редът за извършване на компенсирани промени във връзка с настъпили промени в броя на децата в детските ясли, детските кухни и на здравните медиатори – до 15 април. Общините предоставят на РЗИ информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли и кухни и на здравните медиатори. (чл. 30);
 • Условията и редът за разходване и възстановяване на неусвоени средства от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. (чл. 32);
 • Лимитите и ограниченията за представителните разходи. (чл.37);
 • Условията, реда за изплащане и лимитите за средствата за социално-битово и културно обслужване (СБКО) – в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати. (чл. 39);
 • Условията за извършване на компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет в резултата на настъпили промени от преструктуриране на делегирани от държавата дейности и/или промяна в натуралните им показатели. (чл. 40);
 • Изискванията за предоставяне на училищата, детските градини, ЦПЛР на средствата по стандарти, разпределени по формули и на целевите средства в срок до 7 работни дни от получаването им. Аналогичен е срокът за предоставяне на средствата по стандарти и на целевите средства и за съответните структури делегирани от държавата дейност по функциите отбрана и сигурност, социално осигуряване, подпомагане и грижи, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело и икономически дейности и услуги. (чл. 41);
 • Сроковете, в които МОН и МЗ внасят в МС проект на акта за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за деца неприети в държавни или общински детски градини и ясли. (чл. 43);
 • Условията и редът за финансиране на разкритите след 1 януари 2024 г. места в детските ясли, кухни, градини и социални услуги. (чл. 44);
 • Възможностите кметовете на общини да могат да определят диференциран размер на средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище и компенсиране на отпадането на съответните такси в ЗМДТ. (чл. 45);
 • Срокът за възстановяване на неусвоените:
  • До 25 януари 2024 г. трансфери за други целеви разходи, предоставени през 2023 г. и предходни години по реда на наредбата по § 4, ал. 3 от ЗИД на ЗАП – в срок до 31 януари 2024 г. (чл. 46, ал. 1);
  • до 31 декември 2023 г. трансфери за други целеви разходи за аванс за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти - в срок до един месец от обнародването на постановлението. (чл. 46, ал. 2);
  • към 31 декември 2024 г. трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2 във връзка с чл. 56, ал. 8 от ЗДБРБ за 2024 г. – в срок до 31 януари 2025 г. (чл. 47)
 • Условията за ползване на неусвоените към 31 декември 2023 г. средства от:
  • трансфери за други целеви разходи по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. - за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради – публична общинска собственост, и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии, съгласно решенията на общинските съвети от 2023 г., а за приключилите ремонти – по решения от 2024 г. По решение на общинския съвет до размера на трансформираната целева субсидия по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. може да се извършват компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост, в рамките на бюджетната година.(чл. 46, ал. 3 и ал. 4)
  • трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в“ от ЗПФ се разходват съгласно одобрените от общинските съвети разчети за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г. при спазване на ограниченията по чл. 49. (чл. 48);
 • Забраната за финансиране със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. на разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за мобилни телефони и стопански инвентар. (чл. 49);
 • Възможностите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост, като са определени два срока: до 10 април 2024 г. и до 10 юли 2024 г. Предложението на кмета на общината до министъра на финансите може да се направи най-късно до седем работни дни преди определените срокове, като към него се прилагат подробно изброени документи. (чл. 48);
 • Условията за предоставяне на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2024 г. - за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от МРРБ (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.). (чл. 51);
 • Условията за ползване за финансиране на капиталови разходи, погашения по общински дълг и др. по решение на ОбС на постъпилите средства по изпълнителни листове, издадени по съдебни дела за неверифицирани капиталови разходи по програми на УЕС, които вече са приключили (чл. 52);
 • Задължението на общините да предоставят на АСП в края на всеки месец информация за таксите за социални услуги (чл. 53);
 • Възможностите, редът и условията за финансиране от ДФЗ на разходите за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР 2014-2020, ПМДР 2014-2020, СПРЗСРРБ 2023-2027, ПМДРА 2021-2027. (чл. 64);
 • Условията, редът и сроковете за заявяване на промени в Приложение № 3 към чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. – Инвестиционната програма за общините. Кметовете на общини внасят предложения, обосноваващи причините, поради които се предлага промяна в Приложение № 3 в срок до 1 март, до 1 юни и до 1 септември. Съответно Народно събрание може да извърши промени в приложението в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември (чл. 69);
 • По ред, срокове и образец определени от МФ, МРРБ внася отчети в МФ за изпълнението на проектите по инвестиционната програма за общините. (чл. 70);
 • За реализирането на инвестиционната програма за общините по бюджета на МРРБ се възстановяват 1,2 млрд. лв. (чл. 71);
 • Органите, отговорни за финансовото управление на средствата от ЕС, вкл. ДФЗ, до 10-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие са задължени да предоставят на МФ и МРРБ и на ОИЦ информация по общини за сключените договори, предмет и размер на финансирането през отчетното тримесечие и информация за предстоящите за финансиране общински проекти по чл. 107 и Приложение № 3 от ЗДБРБ за 2024 г. С ПМС-то са утвърдени и образците на съответните приложения, с които се предоставя тази информация. (чл. 72)

⇒ Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г. (§ 2).

С Постановлението не се изменят параметрите на бюджетните взаимоотношения на общините, а се дава яснота за дейностите, касаещи изпълнението на бюджета.