Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ започва обновяването на състава на своите Постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.

НСОРБ започва обновяването на състава на своите Постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.

18.03.2024
НСОРБ започва обновяването на състава на своите Постоянни комисии за мандат 2023 – 2027 г.

Съгласно чл. 21 от Устава на НСОРБ, Постоянните комисии са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които:

 1. подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление и ги представят пред Управителния съвет;

 2. осигуряват обмен на положителния опит между членовете;

 3. съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите;

 4. подготвят искания за организиране на консултантска, експертна и други помощи;

 5. насърчават междуобщинското сдружаване за решаване на конкретни въпроси от взаимен интерес;

 6. осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт в рамките на мандата, определен от Управителния съвет;

 7. изпълняват и други задачи, възложени от Общото събрание и Управителния съвет.

Съгласно решение от Управителния съвет на НСОРБ от 14 март 2024г., за периода 2023 – 2027 г. към Сдружението ще функционират 14 комисии, структурирани, съобразно актуалните изисквания и дейност на общините:

 1. Комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление

 2. Комисия по бюджет и финанси

 3. Комисия „Дигитална и иновативна администрация“

 4. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 5. Комисия по демографски и социални политики

 6. Комисия по образование

 7. Комисия по култура

 8. Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм

 9. Комисия по здравеопазване

 10. Комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво

 11. Комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство

 12. Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти

 13. Комисия по обществен ред и защита от бедствия

 14. Комисия по публични комуникации

Комисиите на Сдружението осъществяват своята дейност чрез присъствени и дистанционни заседания на включените в тях членове. Присъствени заседания се провеждат най-малко 2 пъти годишно.

За членове на комисиите всяка община самостоятелно, на принципа на самоопределянето и в зависимост от своя интерес, номинира представители спрямо съответните сфери на дейност. Възможно е участието на един представител на община в повече от една комисия.

Председателите на Постоянните комисии се избират от състава на комисиите и могат да участват в заседанията на УС на НСОРБ с право на съвещателен глас.

Освен ресорните експерти от общинските администрации, в състава на комисиите може да се включат кметове, председатели на общински съвети и на постоянни комисии в общинските съвети, секретари на общини, главни архитекти и други ръководни кадри от общините.

Предложения за членове на отделните комисии се правят до 5 април 2024 г. чрез попълване на формуляр, изпратен в писмата до всички общини.

Поименният състав на Постоянните комисии се одобрява от Управителния съвет на НСОРБ на база заявените от общините желания за участие.

За допълнителни въпроси: Петя Иванова, тел. 02 943 44 67/68, 0882 896 225, e-mail p.ivanova@namrb.org.