Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

26.09.2022
НСОРБ със становище по повторното обсъждане на енергийното обновяване на публичния сграден фонд

НСОРБ депозира становище по повторното обществено обсъждане на проекта на Насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В становището ни обръщаме внимание на заложените за постигане количествени резултати по процедурата и минималните и максималните размери на проектите, и по-конкретно:

  • По отношение на резултата за обновени 616 броя сгради, посочваме че индикативните изчисления показват, че с наличният по процедурата ресурс при определените горни прагове на проект по видове сгради и при хипотези депозиране на проекти на максимално допустимата стойност на БФП с включен в тях по един обект, биха могли да се финансират около 320 сгради. При отчитането и на сградите на БАН, за които е определен ресурс от 30 млн. лв., то реалният брой сгради, които ще се подкрепят, е около 350-360, т.е. под 60% от планирания;
  • По очакваният резултат от 1 426 837 кв. м. подобрена публична инфраструктура (РЗП), обръщаме внимание, че при съотнасянето му към общата стойност на процедурата (с ДДС, в т.ч. средствата за БАН), цената за въвеждането на мерки за подобряването на енергийната ефективност и постигането на енергийни класове „А“ или „В“ възлиза на 311.50 лв. с ДДС / кв.м. (в т.ч. и всички останали разходи за проектиране, надзор, публичност и управление на проекта). За сравнение, по аналогична процедура по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, съгласно сключени от общините договори за БФП (последните в началото на м. септември), средните цени за постигане на клас „А+“ и „А“ на сгради от клас „D“, каквито се очаква да са в масовият случай и по настоящата процедура, възлизат на над 440 лв./ кв.м. с ДДС и то при условие че техническата документация и остойностяването й са подготвени в началото на 2021 г. В допълнение, разчетите на общини осъществили проучвания за достигане на клас „А“ на техни сгради, показват, че средната актуална към момента стойност на интервенция на кв. м. и то без проектиране, надзор, публичност и управление на проекта, възлиза на над 620 лв. с ДДС. И тук индикативните изчисления показват, че с планираният ресурс по процедурата ще е невъзможно да се постигне очаквания резултат за РЗП подобрена публична инфраструктура.
  • Минимален и максимален размер на средствата за проект по групи общини: При запазване на изискването за постигане на клас „А“ и по изключение клас „В“, заложените максимални стойности на проект, особено за общините от 2-ра и най-вече – 3-та група, правят практически неизпълними техни проекти. С оглед на това, препоръчваме да се вземат предвид актуалните пазарни цени за постигането на клас на енергопотребление „А“ и „В“ на кв.м., за да определи много по-прецизна, а и позволяваща практическа реализация на мерките за енергийна ефективност, горна граница на проектите.

С оглед на това, препоръчваме още на този ранен етап от реализирането на инвестицията, да се предприемат действия за намаляване на стойностите на очакваните резултати в Програмата част от ПВУ, а в последствие и в Насоките за кандидатстване.

Пълният текст на становището ни, на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta