Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ внесе предложения по проекта на държавен бюджет за 2025 г.

НСОРБ внесе предложения по проекта на държавен бюджет за 2025 г.

01.03.2024
НСОРБ внесе предложения по проекта на държавен бюджет за 2025 г.

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси (ЗПФ) и РМС № 71/2024 г. и бюджетната процедура за 2025 г., на 1 март 2024 г. изтече крайният срок за съвместното разработване между НСОРБ и секторните министерства на предложенията за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети.

Предложенията на НСОРБ по сектори са формирани на база он-лайн проучване сред общинските експерти (за общинската администрация, социалните услуги, здравеопазването и културата) и предвиждат следните увеличения за 2025 г., спрямо настоящата 2024 г.:

Общинска администрация – ръст със минимум 145 млн. лв.(25% спрямо ЗДБРБ за 2024 г. ), като в тази сума е консолидиран и допълнителният ресурс от 50,1 млн. лв. За възнаграждения на  кметските наместници и увеличение на стандартите за 2024 г. Реалното предложено увеличение е с 15% и следва да обезпечи ръста на минималната работна заплата и увеличените ангажименти на служителите във връзка с въвеждането на еврото, както и други нововъзложени отговорности на общините (енергийни офиси, домашно насилие, координиращи задачи в социалната, здравната и образователната сфера и др.)

Отбрана и сигурност – увеличение с минимум 10 млн. лв. (13%), като допълнително е предложен ресурс за обезпечаване ангажиментите на общините по пътна безопасност.

Образование – ръст с 575 млн. лв. (12% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), който да гарантира достигане на определени нива на възнаграждението на учителите.

Здравеопазване – увеличение с минимум 70 млн. лв. (20%), включително и във връзка с предстоящото през м. април приемане на новия КТД за отрасъл „Здравеопазване“.

Социални услуги – увеличение с 421 млн. лв. (47% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), като е предвидено почти двойно увеличаване на бройките на услугата „Асистентска подкрепа“, поради приключването на европейското финансиране по схема „Грижа в дома“.

Култура – ръст с 58 млн. лв. (26% спрямо ЗДБРБ за 2024 г.), а спрямо достигнатия размер на стандартите във връзка с разпределението на допълнителните средства от централния бюджет през 2024 г. (с 18,2%) ще бъде в размер на 15%.

При изготвяне на предложението на НСОРБ по стандартите за делегираните от държавата дейности са взети под внимание следните допускания:

По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера:

Разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база на нивото на утвърдени с нормативните актове размери на възнагражденията, отчитане на размера на МРЗ за 2024 г.(933 лв.) и отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, като за 2025 г. нейният прогнозен ръст е с 12,75% (1 052 лв.). За 2026 г. и следващите – 8,9%. Съгласно чл. 244, ал. 2 от КТ, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. На този етап считаме, че разчетните показатели на МФ са по-ниски от отчетеното от НСИ нарастване на средната работна заплата за страната, което определя и очакванията ни за прогнозен ръст на МРЗ за 2025 г., спрямо 2024 г. с поне 14%.

По отношение на средногодишната инфлация:

За 2025 г. прогнозният й размер е 2,8%, съответно за 2026 - 2,2%. При подготовка на нашите разчети сме отчели, че за разлика от детските градини, училищата и читалищата, за които беше предвиден механизъм да заплащат цените за ползваната електроенергия на база цена за битови нужди, за останалите публични услуги не е предвидена подобна преференция. Това означава, че те ще продължат да заплащат пълния размер на разходите за издръжка през следващите години по изцяло пазарни цени, т.е. разходите за издръжка ще бъдат по-високи от размера на прогнозната инфлация.

Отчетено е и влиянието на ефекта от планираните реформи в сферата на услугите, предоставяни от общините:

  • Въз основа на влязлата в сила нова Национална карта на социалните услуги от следващата година предстои да бъдат въведени изцяло нови стандарти за тяхното финансиране, както и общините да поемат новия ангажимент за цялостна организация и осъществяване на насочването за ползване на повечето социални услуги. Това обстоятелство и изискванията на Закона за социалните услуги предопределят необходимостта от поемането на нови разходи от общините и осигуряване на тяхното финансиране по отделен нов стандарт. Също така се очаква, редица мащабни европроекти да преминат от европейско към бюджетно финансиране, каквито са услугите по схема „Грижа в дома“, към момента финансирана със средства от Програма „Развитие на човешките ресурси“;
  • Променен модел на финансиране на културните институти, ориентиран към резултатите от тяхната дейност, по който НСОРБ вече работи съвместно с МК;
  • Въведени нови „зелени“ и дигитални изисквания и ангажименти към работата на местните власти;
  • Ускоряване на инвестиционната активност, както по Инвестиционната програма за общински проекти (по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.), така и по реализирането на проектите с европейско финансиране;

Изпратените до секторните министерства становища на НСОРБ можете да прочетете в специализираната секция "Становища" на сайта на НСОРБ.

До 15 март  предстои секторните министерства да внесат в Министерството на финансите своите предложения за натуралните и стойностните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2025-2027 г. В същия срок и кметовете на общините следва да разработят и представят в МФ бюджетните прогнози за периода 2025-2027 г. в частта за местните дейности.

До 11 април 2024 г. подготвеният от МФ проект на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. трябва да бъде съгласуван с НСОРБ.