Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ представи традиционния анализ на ставките на местните данъци и такси за 2024 г.

НСОРБ представи традиционния анализ на ставките на местните данъци и такси за 2024 г.

24.04.2024
НСОРБ представи традиционния анализ на ставките на местните данъци и такси за 2024 г.

Анализът е изготвен на база получените данни от 232 общини (88% от всички). За целите на анализа са изследвани и някои тенденции в рамките на петгодишния период, обхващащ управленския мандат 2019-2023 г. и настоящата 2024 г.

Освен информация за приетите от ОбС размери на местните данъци и ставки на местните такси е изследвана и информация за постигнатата събираемост през 2024 г., като е направена съпоставка и с публикуваните от МФ данни за събираемостта на данъка върху недвижимите имоти и данъка за превозните средства.

За първи път е включена и информация за въздействието върху общинските бюджети на данъчни облекчения и отстъпки, установени със ЗМДТ при облагането с данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък, таксите за битови отпадъци и за технически услуги.

Като цяло не се отбелязват сериозни нормативни промени, касаещи приемането на ставките на местните данъци за 2024 г., спрямо предходната. Усилията на местната власт продължават да бъдат в посока увеличение на събираемостта на собствените приходи, а не са насочени към повишаване на данъците. Въпреки това през 2024 г. се наблюдава ръст в броя на общините, които са взели решения за промяна на местните данъци. Тази тенденция е валидна за всички видове данъци, с изключение на туристическия данък, където "замразяването" е доминираща практика.

Основните тенденции по видове данъци са:

Данък върху недвижимите имоти

 • 87% от общините в извадката прилагат единна ставка за ДНИ за всички жилищни и нежилищни имоти през 2024 г.;
 • все още има общини, които диференцират размерите на ставките по видове данъкоплатци и/или видове имоти;
 • делът на общините с непроменени равнища на ставките спрямо предходната година спада до 83% през 2024 г. (спрямо 94 % през 2023 г.);
 • запазва се тенденция, преобладаващата част от общините в извадката (59% през 2024 г.) да прилагат ставки по-ниски, близки или равни на осреднения законов размер - 2,3 на хиляда;
 • За целия петгодишен период 2020-2024 г., около 56% от общините запазват определените от общинските съвети размери на данъка върху недвижимите имоти през всичките пет години.

Данък при възмездно придобиване на имущество

 • очертава се трайна тенденция голяма част от общините да подържат високи размери на този вид данък, като за 2024 г. той е над осреднения законов диапазон - в 99% от подалите информация общини;
 • делът на общините без промяна в размера на данъка за 2024 г. спрямо предходната година спада до 92% (от 96% за 2023 г. и 95% за 2022 г.);
 • 51% от общините са определили максималния размер на данъка от 3%, а други 34% са определили размер на данъка между 2,5 и 2,9%;
 • 73% от общините в извадката не са променяли размера на данъка за целия петгодишен период 2020-2024 г.

Данък върху превозните средства

 • 93% от общините запазват миналогодишния размер на имуществения компонент от данъка;
 • преобладаващата част от общините поддържат ниски размери на имуществения компонент от данъка, близки до законовия минимум и за двете мощности на превозните средства – над 55 kW до 74 kW (80% от подалите информация общини) и над 74 kW до 110 kW (91% от подалите информация общини), като 68% от общините са определили минималните законови граници и за двете изследвани категории;
 • 61% от всички подали данни общини се придържат към законовия минимум на диапазоните при всички категории от екологичния компонент;
 • 92% от общините остават на равнищата на данъка от предходната година при екологичния компонент;
 • 64% от общините са определили по-ниски от осреднения законов размер нива на ставките за всички екокатегории;
 • преобладаващата част от общините запазват размера на екологичния компонент през последните пет години.

Туристически данък

 • 99% от общините запазват без промяна размера на туристическия данък от 2023 г. при всички категории места за настаняване;
 • 184 общини от подалите информация облагат с туристически данък местата за настаняване клас „В“;
 • максималният определен размер на данъка в извадката е 3,00 лв. /в 5 общини/, а други 10 са определили минималните законови размери от 0,20 лв.

Такса битови отпадъци

 • осреднената такса за 2024 г. е в размер на 8,27 промила върху данъчната оценка на имота /6,99 промила за жилищните имоти и 9,6 промила за нежилищните/, което е с 0.3 пункта повече от предходната година. Нарастването на осреднения размер за 2024 г., спрямо 2023 г. е минимално, поради по-широките възможности за ползване на средствата от отчисления и обезпечения по ЗУО въз основа на решения на общинските съвети и вътрешните компенсирани промени в план-сметките;
 • средният облог на една партида е в размер на 113.82 лв., при 109,42 лв. за 2023 г. Като цяло основанията за увеличение в размерите на таксата през годините са свързани с нарасналите разходи за предоставяните услуги в следствие на общия ръст на цените на материалите и горивата и инфлацията, а за 2024 г. и с изпреварващото нарастване на минималната работна заплата (с 19,6%);
 • на база данъчна оценка е определен размера на ТБО в 144 общини (62% от извадката);
 • прилагат се и модели, обвързани с количеството на битовите отпадъци, съответно на база потребител (4 общини), на база количество за 1 кофа за една година (105 общини) и на база количество за 1 контейнер за една година (140 общини);
 • през последните 10 години 20 общини не са променяли размера на ТБО за жилищните имоти. 17 общини, в т.ч. 5 областни центъра не са променяли размера на таксата за нито един от основните видове облагаеми имоти през последните 10 години.

Други местни такси

 • общините прилагат различни подходи за определяне на таксата за детска млечна кухня - като дневна такса (купон) в диапазони от 0,50 лв. до 6 лв. като осредненият размер на ден е 2,29 лв., и като месечна такса – от 16 лв. до 105 лв. или осреднено месечната такса е в размер на 37,67 лв. (при 36,5 лв. за предходната година);
 • средната месечна такса на едно лице, обхванато от Домашен социален патронаж е 74,81 лв. (при 72,3 лв. през 2023 г. и 65 лв. през 2022 г.). Месечният размер на таксата за ДСП варира по общини от 20 лв. до 177 лв.

Основните изводи

 • Въпреки че повечето общини запазват ставките на местните данъци и такси без промяна, в отделни общини се наблюдава тенденция към увеличение при определени данъци (данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущество). Това отразява реакцията на местните власти към икономическите условия и необходимостта от повишаване на приходната база.
 • Местните власти продължават да изпитват недостиг на законови правомощияза гъвкаво управление на собствените си данъчни приходи.. Такива например са: липсата на промени през годините в максималните размери на местните данъци и основата за облагане (при данък-сделки вече над 51% от общините са определили максимални ставки, при данъка върху недвижимите имоти общините не могат да влияят върху отделните коефициенти и така да минимизират някои неравенства в облагането). Други примери са нормативните изисквания за целево обвързване на приходите на общините с определени разходи, като например приходите от туристическия данък, ангажиментите за внасяне по сметки на РИОСВ на отчисленията и обезпеченията по ЗУО, събрани за сметка на ТБО и др.
 • С промените в законодателството и отпадането на някои такси и същностната промяна в начина на определяне на ТБО от 2025 г., общините ще трябва да преосмислят структурата и размера на събираните такси.
 • Събираемостта на местните данъци и на ТБО показва положителни тенденции, което е индикатор за подобряване на административните способности на общините в управлението на приходите.

На база основните изводи от Анализа, екипът на НСОРБ формулира и препоръки за бъдещата дейност на организацията:

 1. Повишаване на гъвкавостта: да продължат усилията, съвместно с централната власт да бъдат търсени възможности за по-голяма гъвкавост в управлението на местните данъци и такси, което може да включва и разработване на по-динамични модели за облагане спрямо текущите икономически и социални условия.
 2. Подобряване на прозрачността: усилията за по-голяма прозрачност и системна отчетност по отношение на събирането и управлението на данъците и таксите на ниво общини, трябва да продължат, за да се повиши доверието в местните власти и да се увеличи подкрепата. Успоредно с това трябва да се развиват съвременни форми на взаимодействие с гражданите и бизнеса.
 3. Реформи в законодателството: необходимо е провеждането на дългосрочни реформи в законодателството за местните данъци и такси, което да даде повече правомощия и самостоятелност на местните власти.
 4. Оптимизация на данъчните ставки: общините би трябвало да провеждат редовни оценки на текущите данъчни ставки и да разглеждат възможността за тяхната оптимизация, за да се гарантира баланс между нуждите на общината и финансовата тежест за данъкоплатците. В тази част НСОРБ следва да засили методическата подкрепа за общините.
 5. Усъвършенстване на процесите по администриране на собствените приходи: подобряването на административните процеси може значително да повиши ефективността и събираемостта, намалявайки административната тежест за данъкоплатците. В тази част НСОРБ следва да засили методическата подкрепа за общините.
 6. Подкрепа за местния бизнес: предоставяне на общините на нормативна възможност за въвеждане на стимули за бизнеса на местно ниво, чрез данъчни облекчения или намаления на някои местни данъци. НСОРБ да фокусира усилия в преговори за законодателни промени, в това число и за компенсиране на общините за негативното въздействие от въведени данъчни облекчения с нормативен акт.

УС на НСОРБ прие изготвения Анализ на размерите на ставките на местните данъци и размерите на местните такси за 2024 г. и възложи на изпълнителния директор на Сдружението да разпространи анализа сред общините и да организира обсъждане на резултатите му с Постоянната комисия по бюджет и финанси. Данните и изводите от анализа и обсъжданията в Постоянната комисия да бъдат използвани за подготовка на предложенията на НСОРБ по данъчните закони в Бюджетна процедура 2025.