Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Нови отговорности за общините предвиждат промени в законодателството в областта на енергетиката

Нови отговорности за общините предвиждат промени в законодателството в областта на енергетиката

15.12.2022
Нови отговорности за общините предвиждат промени в законодателството в областта на енергетиката

На заседанието на 14 декември членовете на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ разгледаха предложенията за промени в законодателството, които все още са на етап подготовка и предвиждат въвеждането на нови отговорности и задължения за общинските администрации.

Във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост в момента се подготвят нормативни промени за изпълнение на заложените цели и реформи. В рамките на стълб „Зелена България“, компонент „Нисковъглеродна икономика“, се подготвя нормативната уредба, необходима за изпълнение на заложените реформи в областта на енергетиката и енергийната ефективност.

С подготвените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници основно се цели транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, каза по време на заседанието Мария Минова, държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Министерство на енергетиката. В директивата се предвиждат редица облекчения за изграждане на инсталации за енергия от възобновяеми източници както за юридически, така и за физически лица. Транспонирано е изискването на Директивата (чл. 16) за създаване на звена за контакт, които да предоставят консултации и да улесняват целия административен процес на кандидатстване и издаване на разрешения за реализиране на инвестиции за производство на електрическа енергия от ВИ, като през целия процес от заявителя не се изисква да контактува с други лица освен звеното за контакт.

В законопроекта е предвидено общините да изпълняват функциите на тези звена за контакт. Представени са мотиви, според които към момента общините са отговорни за издаване на част от разрешителните при изграждане на съоръжения за ВЕИ. Освен това се посочва, че кметовете имат задължения по Наредбата за административното обслужване (по чл. 5 от Закона за администрацията), съгласно която общинските администрации са длъжни да организират дейността си за обслужване чрез центрове за едно гише.

Постановката в подготвяния ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници предизвика сериозен дебат в рамките на заседанието на Комисията. Членовете й обърнаха внимание, че предвидените в промените нови задължения на общините са много специфични, доста по-различни от предоставянето на административни услуги в момента, и изискват експертиза, с която местните администрации не разполагат. Дейностите, които се възлагат на общините, предвиждат обвързаност и координация с много други институции - КЕВР, ЕРП, ЕСО и др.

В същото време липсва ясна визия за тяхното ангажиране в процеса, беше подчертано по време на обсъжданията. Липсва яснота кой ще поеме отговорността за извършените от потенциалните инвеститори административни разходи, в случай на достигане на капацитета на системата и невъзможност за присъединяване на нови мощности. От предложените промени не става ясно, защо стандартна функция на електроразпределителните дружества се прехвърля към общините без да е направен разчет за необходимия капацитет и ресурси.

На този етап Министерството на енергетиката няма яснота по поставените от общините въпроси. НСОРБ настоя за повече конкретика по отношение на самите административни процедури, които се предвижда да бъдат прехвърлени в общините, и включване в обсъжданията на всички заинтересовани страни за ясно осъзнаване на техните ангажименти и предприемане на мерки за улесняване на процеса.

„Изразената от общините позиция не е нежелание за кооперативност, но е важно още в зародиш да бъдат елиминирани потенциалните проблеми и да бъде дадена възможност за практическото реализиране на тази възможност, към която гражданите вече проявяват сериозен интерес“ – подчерта председателстващият заседанието Дилян Млъзев, кмет на община Елена.

Друг кръг въпроси породиха подготвяните промени, свързани с въвеждането на понятието „енергийна бедност“ и механизма за определяне на кръга лица, които попадат в обхвата на понятието. Сложност добавя и дистанцирането на структурите на АСП от процеса на удостоверяване на енергийно бедните, както и планираните привилегии, които те ще имат възможност да получават чрез прилагане на различни мерки за енергийна ефективност, енергийно подпомагане и др.

С промени в Закона за енергетиката и Наредба за определяне на енергийна бедност се цели да бъде внесена яснота по темата, която засега остава доста неясна и за самите автори на нормативните актове. Разработените до момента критерии са сложни и свързани със събиране на информация от много институции и проверки на място в жилищата на гражданите. За много от нужните данни общините нямат достъп до масивите на централната администрация. Остава спорен въпросът кой орган има правомощията да издава удостоверения за енергийна бедност и какви ползи ще носи попадането в тази категория.

НСОРБ апелира за активна позиция на общините по време на обсъжданията, за да бъде структурирана ясна и категорична позиция по темата.

„Притеснително е ангажирането на общините с допълнителни процедури, които дават привилегии особено по процедурите за енергийната ефективност, защото има сериозни очаквания у гражданите, които са адресирани към общините“ – заяви Дилян Млъзев и обърна внимание, че въпросите с енергийната бедност поставят на нова плоскост целия процес на подпомагане и включват не особено ясен момент на облагодетелстване. Това винаги създава сериозни напрежения и общините стават буфер за тези проблеми и изправят общините срещу гражданите, обърна внимание той. Очакваме повече яснота, конкретика и ясен механизъм за обмен на информация, за взаимодействие и намиране на най-справедливи решения, апелира кметът на Елена към представителите на Министерството на енергетиката.

В дискусията участва и Александър Давидов – началник отдел „Енергийни баланси, секторни политики, стратегии и пазари“ в енергийното ведомство.

Общините ясно разбират  важността и отговорността за изпълнение на реформите в ПВУ, но всеки би трябвало да поеме своята тежест от прилагането им. Общините винаги са готови да съдействат, но в рамките на своите възможности и компетенции. Допълнителните отговорности изискват значителен допълнителен ресурс, с който не разполагаме, категорични бяха представителите на общините, които взеха участие в редовното заседание на Постоянната комисия по местно самоуправление, икономическа политика и туризъм към НСОРБ.