Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Нов териториален модел за развитие по Баухаус

Нов териториален модел за развитие по Баухаус

14.09.2022
Нов териториален модел за развитие по Баухаус

През 2021 г. Европейската комисия доразви концепцията за Новия Европейски Баухаус, която бе анонсирана от председателя и в речта за състоянието на Съюза през 2020 г., като нов културен проект за Европа – пространство за съвместно създаване, в което архитекти, хора на изкуството, студенти, инженери и проектанти работят заедно.

Новият Европейски Баухаус, според концепцията внася културно и творческо измерение в Европейския зелен пакт за укрепване на устойчивите иновации, технологиите и икономиката. Той е за пространствата, в които живеем и начина, по който бихме искали да живеем заедно, като същевременно уважаваме планетата и опазваме природата.

Три основни ценности, се включват в основата на Баухаус:

 • устойчивост, от целите в областта на климата до кръговрата и биоразнообразието;
 • естетика, качество на преживяване и стил, отвъд функционалността;
 • включване, достъпност и финансова достъпност.

Целта е тези ценности да се прилагат едновременно, за да се разработят креативни решения, които най-добре отговарят на нуждите на хората, с повишаване на ефективността и стремящи се към по-ниски общи разходи.

В контекста на трудно разбираемия за широката общественост Баухаус, в средата на годината, Комисията предложи модел на финансов инструмент (ФИ) за териториално развитие, който да подкрепя проекти в държавите- членки и да привлича публични и частни инвестиции - https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2022/new-european-bauhaus-territorial-development-model-neb-tdm-financial-instrument 

Бъдещият модел ще може да се използва от Управляващите органи (УО) на програмите по политиката на сближаване, за създаване и изпълнение на ФИ подкрепящ проектите по Новия Европейски Баухаус през периода 2021-2027 г.

Моделът на ФИ включва възможност и за безвъзмезден компонент и определя обхвата на подкрепата по отношение на потенциалните проекти и техническата подкрепа, необходима за: (i) преобразуване на инвестиционните нужди в списък с проекти; (ii) изпълнение на проекти; и (iii) развиване на уменията на националните и регионалните власти, органите, изпълняващи ФИ и градските и местните власти. Моделът не замества съществуващите ФИ за градско развитие или други секторни ФИ. При него съответният УО има възможност да подкрепя Новия Европейски Баухаус чрез: (i) използване на нарочен ФИ; (ii) добавяне към съществуващ ФИ; или (iii) вземане на решение за ФИ кои отделни проекти отговарят на трансдисциплинарния подход и основните ценности на Баухауса. Препоръчва се, частният принос към ФИ да е минимум 30% от общия ресурс предназначен за териториалния подход.

Новият териториален модел Баухаус може да се създаде по регионални, национални или Интеррег програми, съфинансирани от ЕФРР или КФ, както и да подкрепя проекти идентифицирани в Плановете за справедлив преход, обект на подкрепа от Фонда за справедлив преход.  Той може да е по всяка от целите на политиките, но най-вече по Цели на политиката 5 и 2. Новият териториален модел, сходно на останалите ни известни,  трябва да се основава също на местна или териториална стратегия за интегрирано развитие, която да е в съответствие с основните ценности на Европейския Баухаус.

Прилагането на новия териториален модел следва да се предхожда от предварителна оценка, която да предложи цялостна инвестиционна стратегия.  В нея трябва да се включат всички заинтересовани страни, за да се  гарантира, че предложената стратегия отразява териториалните стратегически приоритети, възгледите на обществеността, на инвеститорите и потенциалните органи, прилагащи ФИ.

Обхватът на териториалния инструмент по Баухауса, може да бъде широко определен в инвестиционната стратегия, от подпомагане за постигане на амбициозните климатични цели, повторно използване на материалите в нови продукти, целящи нулеви отпадъци, или промяна на социалните навици, до по-отговорно потребление или създаване устойчиви обществени пространства. В инвестиционната стратегия се отделя и място на естетиката, значението на културния живот и отражението на културното многообразие и културното наследство, свързани с определената територия, като се включват местни творчески общности от изкуствата и занаятите.

За да се приложи трансдисциплинарният подход на Новият Европейски Баухаус, инвестициите и проектите по териториалния му модел, могат да се допълват от инвестиции водени от общността, т.е. по подхода ВОМР.

Примери за проекти по отделните направления на Баухаус, предложени от Комисията, са:

Възстановяване на връзката с природата:

 • Смесване на сгради с ландшафта или интегриране на живата природа в строителството, което показва как биоразнообразието или опазването на водата и почвата могат да бъдат зачитани и насърчавани чрез строителство и планиране;
 • Физическа трансформация на места, показваща как нова, обновена или регенерирана застроена среда и обществени пространства могат да допринесат за защитата, възстановяването и/или регенерирането на естествената екосистема и биоразнообразието;
 • Инвестиции за адаптиране към изменението на климата и инвестиции за подобряване на околната среда в териториите, включително подобряване на качеството на въздуха, почвата и водата и условията на живот;
 • Инвестиции в устойчива териториална мобилност, включително изграждане на териториални зелени коридори за активна мобилност и устойчива транспортна инфраструктура и др.

Възвръщане на чувството за принадлежност:

 • Инвестиции във физическото и икономическо възстановяване на градските и селските квартали, включително жилища на достъпни цени;
 • Инвестиции в опазването, защитата, популяризирането, развитието и достъпа до културното наследство, включително инфраструктура за устойчив туризъм;
 • Инвестиции в регенериране на изоставени или проблемни райони в градовете, облагородяване на територии и региони в упадък, проекти, насочени към преодоляване на сегрегацията и предоставяне на достъп до места;
 • Инвестиции базирани в общността и първични форми на здравеопазване и инвестиции за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги.

Приоритет на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това:

 • Ремонт и изграждане на социални и достъпни жилищни единици с оглед на кръговрата и принос към приобщаването във връзка с тяхната функция или достъпност;
 • Инвестиции във физическа трансформация и възстановяване на територии, включително села, селски райони, намаляващи градове, дегенерирали градски квартали и деиндустриализирани райони;
 • Инвестиции в пространства, използвани за положителен обмен и изграждане на общности, например чрез образцово развитие и използване на обществени пространства като улици, площади и паркове, или вдъхновяващи модели на обществени центрове, обществени градини, съвместно създаване на места, които съчетават стил със силна социална цел и устойчивост;
 • Други дребномащабни инициативи, на ниво индивид, квартал и местни общности, идентифицирани в стратегията за местно или териториално развитие и др.


Необходимост от дългосрочно мислене за жизнения цикъл в индустриалната екосистема:

 • Инвестиции в устойчиви решения за бизнеса и домакинствата, прилагащи принципите на кръговата икономика, включително производство;
 • Инвестиции в повторно използване, регенериране, удължаване на живота и трансформация на всички видове съществуващи сгради;
 • Инвестиции в нови технологии, включително 5G, изкуствен интелект, инструменти, базирани на данни, роботика и технологии за 3D печат и др.

Подходът се лансира в момент, в който държавите-членки вече са идентифицирали териториалните такива, както за прилагане по кохезионната политика, така и по Общата селскостопанска политика и тази за морско дело и рибарство. В повечето случаи това са подходите за градско развитие, на интегрираните териториални инвестиции и ВОМР, в допълнение на този по Фонда за справедлив преход. Стратегиите в основата им, и местните и териториалните са факт или на финален етап от подготовката им. Неясно е и защо не се предвижда подкрепа за Баухауса и по Европейския социален фонд +, както и по този за морско дело, рибарство и аквакултури, които традиционно подкрепят териториалните подходи. Всичко това, в допълнение към спецификата на най-новия териториалния модел - този на Баухаса, означава доста предизвикателства по практическото му изпълнение, като тепърва ще проследим дали и как същият ще се реализира.