Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Набират се проекти за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

Набират се проекти за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

12.12.2022
Набират се проекти за реформирането на Домовете за стари хора по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f2f3d65c-ad10-46a5-b438-d40e16ad8acf  е публикуван пакет документи за кандидатстване по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Бюджетът на процедурата, която цели всички съществуващи домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата,  е 189.8 млн. лв. Минималният размер на БФП на проект в 50 000 лв., а максимален такъв не е посочен.

Допустими кандидати са общините, на чиито територии функционира социална услуга „Дом за стари хора“, делегирана от държавата дейност. Обект на интервенции по процедурата са 82 броя Домове за стари хора изброени по общини в Условията за кандидатстване.

Дейностите, обект на подкрепа, са:

 1. Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст (съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“), във връзка с процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги (включително ново строителство-изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство:
 • Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения;
 • Мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси;
 • Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен.
 1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/ помещения, като част от цялостното им обновяване/реформиране.
 1. Организация и управление на проекта –в размер до 3% от допустимите преки разходи, в т.ч. разходи за възнаграждения на персонала по администриране на проекта, като не са допустими разходи за възнаграждения на текущи служители на общината, (в т.ч. и разходи за инвеститорски контрол, включително дължимите осигурителни вноски); разходи за командировъчни пари (пътни, дневни и квартирни) на персонала по администриране на проекта; и разходи за информация и комуникация.

По процедурата не се допуска възлагане тип „Инженеринг“, а се кандидатства с пълна техническа документация- работен/ технически проект за обектите на интервенция, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части и подробна КСС. Прилагат се и:

 • Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация;
 • Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1–5 и ал. 2 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 • Оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
 • Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант /независим строителен надзор/ или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация съгласно действащия към датата на издаване на разрешение за строеж чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Разрешителни и/или съгласувателни документи от съответните институции, в т.ч. и експлоатационни дружества (ако са необходими такива съгласно българското законодателство).

Планираната продължителност на всеки проект, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 24 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на средства от Механизма. В случай на необходимост ще бъде допустимо удължаване на срока на договора, но не по-късно от 31.12.2025 г.

Крайния срок за кандидатстване е до 17.00 ч. на 17 март 2023 г.

Общините подкрепени по процедурата, ще се задължава да поддържат социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст,  минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане.

До 1 месец от подписването на договора за предоставяне на безвъзмездни средства, общините следва да са обявили поръчка за избор на изпълнител/и. До 30.06.2024 г. общините следва да имат сключен договор/и с избран/и изпълнител/и. В случай на неизпълнение на това изискване, договорът за БФП може да бъде прекратен, като разходите извършени по него ще бъдат за сметка на общините.

По проекта на Условията за кандидатстване, НСОРБ депозира становище, като е отразено предложението ни да се разясни допустимостта за интервенции в сгради, в които се помещават и други социални услуги, в допълнение към услугата „дом за стари хора“.