Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

29.09.2022
Набират се проекти за младежки центрове по НПВУ

В публичния модул на ИСУН 2020, са отворени за кандидатстване две процедури по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за създаване на младежки центрове в областни градове: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/72b68422-0063-4908-9910-c8327c3fa316,   и в градове, които не са областни: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/bef24ce6-b1cd-4511-b462-3b4b9cd83acc.

Целта на процедурите е изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години на младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности (вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 години.

Процедура  „Младежки центрове (в областни градове)“:

Допустими кандидати, са общините на всички областни градове, без Добрич, Габрово, Враца, Монтана, Перник, Бургас, Пловдив и Стара Загора.

Допустими партньори, са:

 • Публични органи – общини, училища, читалища, социални служби, бюра по труда и други;
 • Неправителствен сектор – организации, работещи в сферите на младежката дейност, за защита от дискриминация, в сферата на дигитализацията, предоставящи обучения за професионални компетентности и други;
 • Бизнес – без разходване на средства по проекта.

Бюджетът на процедурата е 40 млн. лв., минималният размер на проект е 3.7 млн. лв., а максималният 4.3 млн. лв.

Допустими за подкрепа са множество дейности, сред които задължителните такива, са:

 • Активна работа на терен с и при младите хора за активирането и овластяването им;
 • Активна работа на терен с представители на уязвимите групи и общности в неравностойно положение, особено в ромската общност;
 • Дейности за информация и публичност, при спазване Правилата за визуализация и комуникация на Европейската комисия (включително поддържане на уеб страница и канали в социални мрежи);
 • Дейности в координирано сътрудничество с партньори от други центрове и с Националната мрежа на младежките центрове;
 • Дейности, отговарящи на нуждите на уязвимите групи, подпомагане при търсене на работа, мерки за подпомагане на участието на младежите в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво, възможности за неформално образование на местно ниво, насоки за реинтеграция или интеграция в системата на формалното образование и/или включване в професионално обучение и т.н.;
 • Дейности за стимулиране на младежки инициативи, инициирани и/или изпълнявани от ученици и младежи от съответната община, осигуряване на подкрепа и подпомагане за изпълнение на инициативите на младите хора от страна на назначения в центъра персонал;
 • Дейности за повишаване дигиталната компетентност на младите хора;
 • Подготовка и провеждане на неформални обучения на младежи в областите на гражданското образование, лидерски умения, меки умения и други;
 • Разкриване на 10 работни места за поне 5 младежки работника и поне 2 образователни медиатори, психолог/социален работник/педагог и други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите с ученици и младежи в центъра

По-високо ще бъдат оценявани кандидати-общини от Северозападен или Югоизточен регион за планиране.

От общините - кандидати се изисква ангажимент за осигуряване на минимум 5 (пет) години устойчивост на дейностите след приключване на външното финансиране, в това число сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и устойчивост на обучения персонал.

Продължителността на проектите следва да е поне 30 месеца, като същите трябва да приключат не по-късно от 30.06.2026 г.

Общините - кандидати трябва да докажат готовност за бързо стартиране на строително-ремонтните дейности на избрания обект. След сключване на договор за финансиране по процедурата, общините ще се задължават да обявят обществена поръчка за СМР до 2 месеца, трябва да гарантират и, че всички строително-ремонтни дейности, включително въвод в експлоатация на обекта, ще приключат не по-късно от м. март 2025 г.

Процедура „Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“:

Допустими кандидати, са общините: Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли.

Общият бюджет на процедурата е 16 млн. лв., минималният размер на проект е 1.4 млн. лв., а максималният 1.8 млн. лв.

По процедурата е допустимо и разширяване и осъвременяване на работата на Центрове за подкрепа на личностното развитие (по чл. 26 от ЗПУО) за превръщането им в модерни центрове, предлагащи и широк спектър младежки дейности.

Допустимите за подкрепа дейности и изискванията към проектите, са аналогични на тези по процедурата за областните центрове, като в тях следва да се разкрият 4 работни места за поне 2 младежки работника и поне 1 образователен медиатор, психолог/социален работник/педагог и други подходящи специалисти за осигуряване на дейностите с ученици и младежи в центъра.

Началната дата на допустимост на разходите и по двете процедури, е датата на влизане в сила на договора за финансиране.

Крайният срок за набирането на проекти и по двете процедури е 17.30 часа на 30 декември 2022 г.

На база коментари и бележки на общините, по публикуваните за обществено обсъждане проекти на документите за кандидатстване по двете процедури, НСОРБ депозира становище до Министерството на образованието и науката: https://www.namrb.org/bg/novini-po-programi-i-proekti/stanovishte-na-nsorb-po-protsedurite-za-mladezhkite-tsentrove-po-pvu. Приети са над 60% от коментарите и предложенията ни, в т.ч. свързани с:

 • Прецизиране на изискванията спрямо двата типа центрове и въвеждане на  изискване за съвместната и координирана им дейност с други Центрове на областно и общинско ниво;
 • Допустимост на разходите по отношение на режийните такива за функционирането на Центровете, както и на разходи за публичност/ видимост и за покриване на предоставяните от Центровете услуги, както и други разходи за услуги, пряко свързани с изпълнението на задължителните дейности по проектите.