Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

03.10.2022
Набират се проекти за личностно развитие в училищното образование

Обявена е първа покана за набиране на проектни предложения по процедура „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“ по Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО):  https://www.eufunds.bg/bg/news-eip

Процедурата е  насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Конкретен бенефициент е Министерството на образованието и науката. В  реализирането на проектите, техническото и/ или финансовото им изпълнение, включително чрез извършването на разходи, могат да участват регионалните управления по образованието и държавните, общинските и частните училища, центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Държавния логопедичен център (ДЛЦ), гр. София, Националния дворец на децата (НДД).

Конкретният бенефициент следва да осъществи подбор на училищата, които желаят да се включат в изпълнението на дейностите, чрез Механизъм за подбор.

Механизмът за подбор съдържа:

  • Обосновка за пропорционално разпределение на средствата съобразно предизвикателствата във всяка категория регион за планиране на ниво NUTS 2, както и на по-ниско ниво (например NUTS 3, когато е приложимо) според доказаните нужди и предизвикателства на региона, общините
    и населените места в него, като се отчита концентрация на училища, целеви групи, др. Механизмът следва да съдържа и ясна аргументация по отношение разпределението на средствата за гр. София и останалите населени места в Югозападен район, отчитайки ограниченията за финансовия ресурс, разпределен за ЮЗР;
  • Покана към всички държавни, общински и частни училища, която може да включва повече от един краен срок за подаване на заявления, с оглед включване на максимален брой училища.

Процесът на подбор на училищата включва представяне на заявление от училището, придружено от съответната обосновка на нуждите за осъществяване на дейностите по процедурата, в т.ч. дейности в подкрепа на училището, на учениците, родителите и педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, в т.ч. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя. Описва се и степен на концентрация на ученици от уязвими групи, вкл. по териториални и демографски характеристики, с фокус територии /райони/ населени места с висока степен на преждевременно напускане на образование; идентифицирани потребности на ученици от уязвими групи, вкл. на учениците със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби и др.

Регионалните управления на образованието (РУО) извършат оценка на получените документи от училищата и класиране на областно ниво на училищата. Финалното класиране се извършва от конкретния бенефициент въз основа на получените класирания от всички РУО, като се цели осигуряване на балансирано териториално разпределение на средствата.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  • Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, и експерти от РУО, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. социално-емоционалното учене в класните стаи, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с утвърдени програми за професионалното и кариерното им развитие;
  • Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес;
  • Дейност 3. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование;
  • Дейност 4. Обща подкрепа за личностно развитие за достъп и трайно приобщаване на учениците в училищното образование.

Бюджетът на процедура е 151 123 000 лв. Максимум 29 529 715 лв. от общия бюджет може да бъде планиран и отчетен в Югозападния район.

Крайният срок за кандидатстване е 30.11.2022 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.