Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Набират се проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по ПВУ

Набират се проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по ПВУ

20.12.2022
Набират се проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по ПВУ

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5  е публикуван пакет документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на процедурата е енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.

Общият размер на средствата с ДДС по настоящата процедура е в размер на 408 414 609,60 лева.

Общият размер на средствата по Компоненти е разпределен както следва:

 • По Компонент 1 Сгради за административно обслужване (Административни сгради) (70%) - 285 890 226,72 лв. с ДДС;
 • По Компонент 2 Сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството (сгради за култура) (15%)- 61 262 191,44 лв. с ДДС;
 • По Компонент 3 Сгради за спорт (15%) - 61 262 191,44 лв. с ДДС.

Допустими кандидати са общини, областни администрации, министерства или друг публичен орган, собственик, вкл. титуляр на правата за
управление на съответната публична сграда (централни и териториални
администрации).

Дейностите по  процедурата ще се осъществяват в общини от 3 типа, както следва:

 • 1-ва група общини – 10-те големи градски общини: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград с общ бюджет от 98 508 104,91 лв. разпределен както следва:
  • За административни сгради (в лева без ДДС) – 63 344 695,30с размер на БФП за проект от 50 000 до 8 000 000 лева с ДДС;
  • За сгради за култура (в лева), без ДДС- 15 927 379,54 с размер на БФП за проект от 50 000 до 3 000 000 лева с ДДС;
  • За сгради за спорт (в лева), без ДДС- 19 236 030,07 с размер на БФП за проект от 50 000 до 2 500 000 лева с ДДС .
 • 2-ра група - 40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, град Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански с общ бюджет от 91 222 783,83 лв. разпределен както следва:
  • За административни сгради (в лева без ДДС) – 64 517 482,87– с размер на БФП за проект от 50 000 до 4 000 000 лева с ДДС;
  • За сгради за култура (в лева), без ДДС- 12 369 606,34 – с размер на БФП за проект от 50 000 до 2 500 000 лева с ДДС;
  • За сгради за спорт (в лева), без ДДС- 14 335 694,62 – с размер на БФП за проект от 50 000 до 2 000 000 лева с ДДС.
 • 3-та група - 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г с общ бюджет от 150 614 619,26 лв. разпределен както следва:
  • За административни сгради (в лева без ДДС) – 110 379 677,43 – с размер на БФП за проект от 50 000 до 2 000 000 лева с ДДС;
  • За сгради за култура (в лева), без ДДС- 22 754 840,32 – с размер на БФП за проект от 50 000 до 1 200 000 лева с ДДС ;
  • За сгради за спорт (в лева), без ДДС- 17 480 101,51 – с размер на БФП за проект от 50 000 до 1 000 000 лева с ДДС ;

Всеки кандидат  трябва да предостави съфинансиране като поеме със собствени средства разходите, свързани със:

 • СМР, които са предписани в график за изпълнение на неотложните мерки в техническия паспорт на сградата, както и
 • СМР за осигуряване на достъпна архитектурна среда.


Предложения за изпълнение на инвестиция могат да бъдат подавани самостоятелно от допустимите кандидати или в партньорство, в случай на смесена собственост, със
съответния орган (община, областни администрации, министерства и др.) съ-собственик на сградата, съобразно спецификата и собствеността на обекта.


Допустими за финансиране дейности са:

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ –
  първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на
  предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на техническо обследване и технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Изготвяне на инвестиционен проект (технически/работен) и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Дейности за изпълнение на СМР/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • Дейности, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;
 • Въвеждане на обектите в експлоатация;
 • Публичност и информация на ПИИ;
 • Организация и управление на ПИИ.

Предложения ще бъдат одобрявани единствено, ако обследването за енергийна ефективност е доказало, че приложените мерки ще доведат до постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект, както и че ще се достигат нормативно изискваните нива на енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „В“, с изключение на сгради - културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава 30 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е до 28 април 2023 г., 17:00 ч.