Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Министерството на труда и социалната политика започва разработване на регионалните програми за заетост за 2024 г.

Министерството на труда и социалната политика започва разработване на регионалните програми за заетост за 2024 г.

23.05.2024
Министерството на труда и социалната политика започва разработване на регионалните програми за заетост за 2024 г.

На интернет страницата на МТСП: https://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost, раздел „Регионални програми за заетост – 2024 г.“ са обявени условията и изискванията за подготовката на тазгодишните програми.

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област. Съгласно нормативните изисквания, програмата трябва да съответства на целите на държавната политика по заетостта и да е съобразена с националните и регионалните приоритети, определени в стратегическите документи и Националния план за действие по заетостта през 2024 г. (НПДЗ, 2024), като допринася за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите.

В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29 г. (вкл.), продължително безработни лица, безработни лица над 55-годишна възраст, безработни лица с основно и по-ниско образование, включително самоопределили се като роми, безработни лица без професионална квалификация и безработни лица с трайни увреждания.

Препоръчва се през 2024 г. Регионалната програма за заетост на всяка област да постави тематичен фокус, който може да бъде свързан с поддържането и опазването на културно-историческото наследство в областта, специфични услуги, важни за подобряване на социалния живот на по-възрастните хора, развитие на извънкласни дейности за подрастващите, екологични дейности и др.

Програмите могат да осигуряват заетост и на работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда (доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и др. ежедневни и домакински дейности) на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или с европейски средства, или средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.

Програмите трябва да съдържат обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, и работните места, на които ще бъдат наети. Предложените работни места трябва да бъдат съобразени с природо-климатичните условия за работа. Необходимо е да се имат предвид и изискванията на чл. 56, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.

Програмите трябва да бъдат подробно разписани по образец. Утвърденият образец е публикуван на официалната интернет страница на МТСП (https://www.mlsp.government.bg/) в рубриката „Политики“ - „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“.

Бюджетите на програмите, в частта за финансиране със средства от държавния бюджет, не трябва да надхвърлят определения финансов ресурс за всяка област. Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика, утвърдена със Заповед № РД 01-516 от 11.08.2016 г. на министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни лица в областта за деветте месеца на предходната година.

При разработването на Регионалната програма на областта следва да се спазват разпоредбите на чл. 16 и чл. 30а от Закона за насърчаване на заетостта, в които са регламентирани допустимите разходи. Необходимо е да се имат предвид и изискванията на чл. 30б от Закона за насърчаване на заетостта.

Със средствата от държавния бюджет ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период от 3 до 5 месеца.

Програмите е необходимо се реализират в срок до 13.12.2024 г.

Оценката на подадените проектни предложения ще се извърши по методика, одобрена от комисията по заетост към областния съвет за развитие, която включва критериите: средногодишно равнище на безработица и средногодишен брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна сила. Комисията по заетост трябва да одобри проекта на Регионална програма на областта, като за решението се изготвя протокол.

Програмата и съпътстващите я документи се изпраща от председателя на комисията по заетостта на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване в срок до 14.06.2024 г.