Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

01.12.2022
Международен форум „ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ – недвижимо културно наследство и енергийна ефективност“

НСОРБ бе партньор на провелия се на 29 ноември в София международен форум, посветен на темата за опазването на недвижимото културно наследство и прилагането на иновативни системи за повишаване на енергийната ефективност на историческите сгради. Акцент във форума бе участието на водещи специалисти от Италия, които споделиха дългогодишния опит в тази област и възможностите му за приложение в България.

Събитието бе открито от посланика на Италия в България. Във встъпителното си изказване Н.Пр. Джузепина Дзара посочи добрия пример с една от най-старите сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност на територията на Италия – Palazzo Foscari във Венеция, късно-готическа сграда, датираща от 1453 г.

На събитието бяха представени и обсъдени италианският и българският модел в опазването на културното наследство. Директорът на Служба III „Защита на историческото, художествено и архитектурно наследство“ в Министерство на културата на Италия представи добрия опит на страната си при инсталиране на фотоволтаични слънчеви панели на исторически сгради.

Водещ принцип в Италия е възприятието на наблюдателя, който се движи в града – не трябва да бъде нарушавано от вмъкването на нови елементи, които пречат на общия силует на сградите и откритите пространства. За обслужване на отделни сгради се допуска фотоволтаиците да се поставят на плоски покриви, но само ако няма визуално въздействие към обществени пространства и при постигане на идеална интеграция с архитектурен контекст. В Италия се използват прозрачни или цветни фотоволтаици, както и фотоволтаични плочи и керемиди, фотоволтаични клетки между плочи. Експертите от Италия препоръчват насърчаване на публично-частни партньорства и изследователски проекти, свързани с опазването на културното наследство и внедряването на мерки за енергийна ефективност в историческите сгради.

Политиките на Столична община за опазване на недвижимото културно наследство бяха представени от арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община и председател на Постоянната комисия „Устройство на територията и недвижимо културно-историческото наследство“ на НСОРБ. Усилията на Направление „Архитектура и градоустройство“ в СО са в посока съдействие на собствениците на сгради – недвижими културни ценности (НКЦ), предприемане на съвместни дейности с Националния институт по недвижимо културно наследство по актуализация и създаване на режими за опазване, както и подпомагане на дейностите по реставрация и консервация. Упражнява се контрол и се налагат санкции при неправомерни действия или бездействия от страна на собствениците на НКЦ.

Арх. Здравков представи проектите за актуализация на режимите на опазване на НКЦ за 3 зони в столицата – чрез прилагане на интегриран подход се цели възстановяване на статута на сгради, предоставяне на статут на декларирани сгради, създаване на режими на опазване на единични и групови НКЦ, опазване на историческия контекст на средата с изчистване на всички ненужни напластявания като затворени перспективи към вътрешни дворове, навеси, незаконни ограждения и др.

Представена бе и програма „Културно наследство“ на Столична община, която пряко подпомага собствениците на НКЦ за извършване на необходимите дейности по опазване, реставрация, консервация и социализацията им, чрез финансиране заснемане и обследване на сградата и съставяне на технически паспорт, изготвяне на задание за проектиране, изготвяне на инвестиционни проекти за укрепителни и консервационно-реставрационни дейности и социализация на обектите, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Арх. Здравков представи и предложения за промени в Закона за културното наследство в посока увеличаване на правомощията на общините при опазването на НКН:

  • Включване на кмета на общината в кръга на заинтересованите лица, които могат да оспорват заповедите на министъра на културата за предоставяне, изменение и отнемане на статут на НКЦ;
  • Включване на министъра на културата, респективно кмета на общината като възложители при принудително изпълнение на указанията по чл. 72 и заповедите по чл. 73-76 от ЗКН;
  • Създаване на регистър на застрашените НКЦ на територията на общината;
  • Да се освобождават от данък върху недвижимите имоти сградите НКЦ, когато не се използват със стопанска цел и само ако техните собственици /концесионери/ ползватели полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние.

В рамките на събитието бяха представени „Европейските принципи на качеството за финансирани от Европейския съюз интервенции с потенциално въздействие върху културното наследство“ – официален документ на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Основната цел на документа е да предостави принципни насоки за качеството за всички заинтересовани страни, пряко или непряко ангажирани с финансирани от ЕС интервенции, които биха могли да окажат въздействие върху културното наследство – главно градското наследство и културните пейзажи. Заинтересованите страни обхващат европейски институции, управляващи органи, международни организации, гражданско общество и местни общности, частния сектор и експерти. Документът се фокусира върху основния въпрос за качеството, предоставяйки обобщение на ключови концепции, международни харти, европейски и международни конвенции и стандарти, както и промени в разбирането и практиката за опазване на наследството. Очертани са екологичните, културните, социалните и икономическите ползи, произтичащи от прилагането на принципите за качество.

Във втория панел бе представен „Образователен център за архитектурно-строителна реставрация в Брацигово“, стратегически проект на Камарата на архитектите и Камарата на строителите в България. Двете браншови организации, в партньорство с община Брацигово, работят за създаване на образователен център за архитектурно- строителна реставрация в сградата на бившия строителен техникум в града, която от дълги години е неизползваема. Концепцията предвижда ревитализирането и на други културни обекти в града, които да бъдат обвързани с националната школа. Сред тях е Народното читалище “Васил Петлешков”, което да бъде използвано като конферентен и културен център. Сградата на читалище “Трендафил”, която не функционира, е предвидена за библиотечен и информационен център за дигитализация и обследване на недвижимото културно наследство на региона. 

Бе отделено време и на стъпките за саниране на защитена сграда – примера на Италианското посолство в София, качеството в санирането и материали и системи за енергийна ефективност на исторически сгради и др.

Снимка: https://novinata.bg/