Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Мандат на местната власт 2023 – 2027 – подкрепата на НСОРБ

Мандат на местната власт 2023 – 2027 – подкрепата на НСОРБ

06.11.2023
Мандат на местната власт 2023 – 2027 – подкрепата на НСОРБ

Обновяването на ръководните органи /Управителен съвет и Контролен съвет/ и на консултативните /Постоянни комисии/ на НСОРБ, както и състава на делегациите, представляващи местното самоуправление в различни европейски и международни институции и организации, е продължителен процес. След встъпването в длъжност на органите на местно самоуправление предстои и актуализиране на състава на Регионалните съвети за развитие /РСР/, което, съгласно Закона за регионалното развитие, е ангажимент на НСОРБ.

Преди провеждането на редовното Общо събрание на НСОРБ, което е насрочено за 27 и 28 февруари 2024 г., в шестте региона за планиране ще бъдат проведени Регионални заседания на кметовете и председатели на общинските съвети, на които трябва да бъдат излъчени кандидатурите за новия състав на Управителния и Контролния съвети, както и представителите за съответния Регион за развитие.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, Общинските съвети ще имат двумесечен срок, за да определят своите делегати в Общото събрание на организацията. Номинациите за членове на УС и КС на НСОРБ се определят на регионален принцип на заседания, които се предвижда да бъдат проведени през м. януари 2024 г.

В рамките на регионалните заседания, организирани от НСОРБ в началото на следващата година, предстои да бъде обновен и съставът на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие. Съгласно Закона за регионалното развитие, РСР обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините на своята територия и разглежда въпроси, свързани с цялостното развитие на плановия район. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от национално съфинансиране, както и предоставя писма за подкрепа при участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.

Паралелно с регионалните заседания е предвидено и провеждането на въвеждащи дискусионни срещи за кметове, председатели на общински съвети и съветници.

Със структурирането на административните екипи в общините е свързано и формирането на Постоянните комисии към НСОРБ, които имат характер на консултативни органи, които подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба, съдействат за повишаване на управленските умения и квалификацията на кадрите в общините и взаимодействат с представителите на централната власт в рамките на мандата.

Паралелно с тези процеси, поетапно ще бъдат обновявани и съставите на българските делегации в Европейския комитет на регионите, Конгреса на местните и регионални власти и ще бъдат определени представителите на страната ни в организациите, в които НСОРБ членува – СЕОР /обединение на европейско ниво/ и НАЛАС /обединение на организациите на местните и регионални власти за региона на Югоизточна Европа/. Европейският комитет на регионите е политическата асамблея на представителите на местните и регионалните власти на ниво ЕС и е най-сериозната платформа за тяхното включване в процеса на вземане на решения на европейско ниво. Конгресът на местните и регионалните власти е институция на Съвета на Европа, която отговаря за укрепването на местната и регионална демокрация.

За да подпомогне успешното започване на новия управленски мандат в общините, НСОРБ по традиция подготвя поредица от събития и материали, които имат за цел да ориентират новоизбраните кметове, общински съветници и председатели на общински съвети в техните задължения и отговорности, националните политики в различни сфери и да очертаят приоритетите пред местната власт в следващия четиригодишен период. Общините са изправени пред предизвикателствата на дигиталната трансформация и зеления преход и общите европейски политики трябва да бъдат успешно интегрирани във всички процеси, свързани с работата на администрациите. Неблагоприятните демографски тенденции оказват все по-силен натиск върху развитието на системата от социални дейности по места и влияят неблагоприятно върху икономическите перспективи пред регионите. Тези процеси в обществото изискват освен преориентиране на ресурсите на общините, но и сериозни инвестиции в развитие на капацитета на администрациите за успешно справяне с предизвикателствата и добро планиране.

Настоящият програмен период изправя общините и пред необходимостта да отварят все повече своята дейност към партньорства с други общини, с научни организации и университети, с гражданския сектор. Този процес е свързан не само с придобиване на нови умения, но и с промяна на цялостния подход за стратегическо планиране в общините. Не на последно място, подготовката за приемане на страната ни в еврозоната поставя както директни задачи на местните администрации, така и очаквания за активност от тяхна страна за доброто информиране на гражданите и гарантиране на спокойствието и сигурността.

Екипът на НСОРБ подготвя дигитален Пътеводител за кметове и председатели на общински съвети за мандат 2023 – 2027, а традиционното Встъпително събитие за общински мандат 2023 – 2027 г. ще се проведе на 11 декември 2023 г. в София. Целта на  форума е запознаване с дейността на НСОРБ, както и обсъждане с централната власт на предизвикателствата и политиките, които изискват съвместни усилия на двете нива на управление.

График за провеждане на регионални заседания и въвеждащи срещи на органите на местната власт за мандат 2023 – 2027 г. вижте в прикачения файл.