Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

09.09.2022
Коментирайте условията за предоставянето на топлия обяд 2021-2027

На https://asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/topul-obyad/ е публикуван проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд“.

Допустими кандидати по бъдещата процедура, която е в обхвата на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, са общините и районите на общините. Те могат да кандидатстват в партньорство с неправителствени организации, като ролята  на партньора/ите ще се изразява в реализиране на съпътстващи мерки.

Финансиране ще се предоставя за топъл обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава - прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт. Приготвената храна ще може да бъде раздавана на място в кухните, в пунктове или доставяна до домовете на потребителите.

В допълнение на топлия обяд, следва да се реализират и съпътстващи мерки, като индивидуално и групово консултиране и съдействие на крайните потребители за:

 • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината;
 • ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при необходимост и др.;
 • повишаване на информираността относно безпрецедентните изменения в световния климат; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба и др.;
 • други форми на индивидуална  подкрепа, съдействие, консултиране, в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Общият бюджет на процедурата е 128 млн. лв., като на ниво индивидуален проект максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ се формира въз основа на:

 • брой на лицата от целевата група на които ще се предоставя топъл обяд;
 • разхода за единица продукт - топъл обяд, определена на 3.20 лв. с ДДС;
 • общия брой на работните дни за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността, и
 • разходи за приготвянето и доставката на храната, както и разходи за реализиране на съпътстващи мерки- всеки под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите за единицата продукт топъл обяд.

Разходите  по процедурата са допустими от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г., когато следва да приключат и проектите.

Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, в рамките на 4-ри крайни срока: до 30.09.2022 г.; 31.10.2022 г.; 30.11.2022 г. и 31.12.2022 г.

Основната целева група за предоставяне на топъл обяд, са:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

За формиране на общо становище по проекта на Условията за кандидатстване до 14 септември, на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари от общините.

 

От 2015 г.  до момента, общините и районите на Столична община предоставят топъл обяд средногодишно на повече от 50 000 нуждаещи се лица. Със средствата от механизма REACT-EU бе постигнат плавен преход между двата програмни периода. Към момента, мярката подкрепена от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 се реализира до 30.09.2022 г. Целта на новата процедура е същата да стартира от 01.10.2022 г., за да не се допусне прекъсване на подкрепата за хората в нужда.