×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте процедурата за укрепване на общинския капацитет по ПРЧР 2021-2027

Коментирайте процедурата за укрепване на общинския капацитет по ПРЧР 2021-2027

19.09.2022
Коментирайте процедурата за укрепване на общинския капацитет по ПРЧР 2021-2027

С подкрепата на Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 предстои обявяването за кандидатстване на процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет ”.

Целта на процедурата, която е по предложение и съвместно разработена с общините и НСОРБ, като поради недостиг на средства за реализирането й през периода 2014-2020, бе договорено да се подкрепи от ПРЧР 2021-2027, е предоставяне на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП).

Допустими кандидати и партньори по процедурата, са общините.

Общият бюджет на процедурата е 25 млн. лв., като на ниво индивидуален проект максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ на община, посочена в приложение към Условията за кандидатстване, се формира въз основа на:

 • брой лица настанени в социални услуги;
 • брой на хората с увреждания с издадени направления за включване в механизма лична помощ, съгласно ЗЛП;
 • брой на желаещите за настаняване в социални услуги;
 • брой население на общината;
 • брой население на хора с увреждания в общината;
 • % на население над 65 г.;
 • брой лица, ползващи личен асистент.

Допустими за финансиране, са следните дейности:

 1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси), в т.ч. ремонтни дейности (до 10% от общите допустими разходи по проекта) на съществуващ сграден фонд и закупуване на оборудване и обзавеждане;
 2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по и ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;
 3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ);
 4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги;
 5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;
 6. Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/ единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга;
 7. Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Предвижда се продължителността на проектите да бъде за период от 24 месеца, като дейностите по тях следва да приключат до 31.12.2025 г..

Кандидатстването ще се осъществява изцяло по електронен път, като за краен срок за кандидатстване е посочен 3 януари 2023 г.

За формиране на общо становище, до 23-ти септември на електронна поща: namrb@namrb.org  ще очакваме от общините предложения и коментари по проекта на документите за кандидатстване.