Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте ПМС за създаване на Комитети за наблюдение за новия програмен период

Коментирайте ПМС за създаване на Комитети за наблюдение за новия програмен период

15.08.2022
Коментирайте ПМС за създаване на Комитети за наблюдение за новия програмен период

На Портала за обществени консултации https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7024   е  публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските фондове на споделено управление (ЕФСУ), за програмен период 2021 – 2027 г.

С нормативния акт се определят състава и функциите на Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на 13 от програмите за програмен период 2021-2027, включително и на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027.

Проектът на ПМС в голяма степен дублира приложимото за програмен период 2014-2020 законодателство по състава и функциите на Комитетите за наблюдение на оперативните програми. Отново се предвижда всяко министерство, организация, институция, в т.ч. НСОРБ и Регионалните съвети за развитие, да участват в дейността на Комитетите с един основен и до трима резервни представители.

Функциите на Комитетите, които се запазват като колективни органи, основани на принципа на партньорството, също са почти идентични с тези на Комитетите от програмен период 2014-2020. 

Те са свързани със:

  • одобряване на методологии и критерии за подбор на операции;
  • съгласуване на индикативни годишни работни програми;
  • разглеждане изпълнението на програмата и напредъка към постигането на междинните й цели и целевите й стойности;
  • разглеждане изпълнението на операциите от стратегическо значение;
  • одобряване на окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата и плана й за оценка;
  • проследяване изпълнението и прилагането на отключващите условия;
  • проследяване изпълнението на действията по комуникация и видимост;
  • одобряване предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетите й;
  • проследяване изпълнението на интегрираните териториални инвестиции и на инструмента „Водено от общността местно развитие“ и др.

Нови моменти са намаляването на броя на годишните заседания на Комитетите от две на едно, въвеждане и на дистанционни заседания, както и включване на регламентация за провеждането на заседания и при липсата на кворум.

За подготовка на общо становище, очакваме коментари и предложения от общините по проекта на нормативния акт на електронен адрес: namrb@namrb.org до 26 август.