×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте Плановете за справедлив преход

Коментирайте Плановете за справедлив преход

04.08.2022
Коментирайте Плановете за справедлив преход

На https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7007  са публикувани за обществено обсъждане проекти на Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) за областите Перник, Кюстендил и Стара Загора. Наличието на Плановете е предварително условие за достъп до средствата по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП), с които ще се подкрепя декарбонизацията на регионите засегнати от закриването на въгледобивната промишленост.

Проектите на ТПСП включват: анализ на териториите, които се очаква да бъдат най-негативно засегнати от прехода; оценка на икономическото, социалното и териториалното въздействие на прехода към неутрална по отношение на климата икономика; описание на потребностите и целите за развитие до 2030 г.;  предвидените за реализация операции и очакваният им принос за облекчаване на въздействието на прехода, както и предложение за механизъм за управлението на Плана.

ТПСП за област Перник:

Като засегнати от прехода се определят общините Перник и Радомир.

За смекчаване въздействието от прехода, за област Перник се предлага реализирането на 8 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба. По първият предложен Стълб „Индустрия за устойчиви енергийни решения“, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; подкрепа за МСП, фокусирани върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и монтажа на фотоволтаични панели; подкрепа за МСП, насочена към инсталации за биогаз (биометан); подпомагане на съоръженията за производство на ВЕИ и зелен водород на мястото на рекултивираните терени и подпомагане на използването на водород. По Стълб 2 „Социална подкрепа и подкрепа за заетостта“ е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование. В обхвата на Стълб 3 „Разнообразяване на местната икономика“ се планират 2 проекта, за: развитие на Индустриална и логистична зона Перник и създаване на Център за научноизследователска и развойна дейност за промишлеността.

ТПСП за област Кюстендил:

Като засегнати от прехода се определят общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил.

За смекчаване въздействието от прехода, за област Кюстендил се предлага реализирането на 10 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба.

По първият Стълб „Индустрия за устойчиви енергийни решения“, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; подпомагане изграждането на инсталации, сглобяване и рециклиране на ВЕИ и нови мощности за производство на енергия; подкрепа за създаването на индустриален парк за чисти технологии (с нулеви емисии); подпомагане на фотоволтаичните паркове със съоръжения за съхранение на енергия и/или за производство на зелен водород и свързваща инфраструктура; подпомагане използването на водород; подкрепа за производството и разпространението на биогаз (биометан); подкрепа за използването на геотермална енергия в региона за търговски цели и за централно отопление.

По Стълб 2 „Социална подкрепа и подкрепа за заетостта“ е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование.

В обхвата на Стълб 3 „Разнообразяване на местната икономика“ се планират 2 проекта, за: диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход  и създаване на Център за научни изследвания и иновации. 

За управлението на Плана е предвиден регионален механизъм за партньорство, чрез създаването на Областна комисия по Справедлив преход (ОКСП) -съвместна за областите Перник и Кюстендил. На местно ниво, като отговорни органи за ТПСП са посочени ОКСП за ФСП (със секретариат водещата община в съответните области).

ТПСП за област Стара Загора:

Като засегнати от прехода се определят 36 общини: Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Тополовград, Харманли, Ямбол, Симеоновград, Хасково, Димитровград, Сливен, Елхово, Любимец, Казанлък, Велинград, Свиленград, Тунджа, Кърджали, Мъглиж, Гурково, Опан, Чирпан, Николаево, Павел баня, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Стралджа, Котел, Твърдица, Ракитово, Смолян.

За смекчаване въздействието от прехода, се предлага реализирането на 9 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба.

По първият Стълб „Индустрия за устойчиви енергийни решения“, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; схема за подпомагане на създаването на мощности за производство и/ или рециклиране на батерии; подкрепа за създаването на индустриални паркове за чисти технологии (с нулеви емисии); схема за подпомагане на фотоволтаични паркове със съхранение на енергия; схема за подпомагане на интегрираното използване на зелен водород - широкомащабни интегрирани проекти; подкрепа за производството и разпределението на биометан и производството на енергия от вятърни турбини.

По Стълб 2 „Социална подкрепа и подкрепа за заетостта“ е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование.

В обхвата на Стълб 3 „Разнообразяване на местната икономика“ се планират мерки за: диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход и подкрепа за научни изследвания и иновации за МСП.

За управлението на Плана е предвиден регионален механизъм за партньорство, чрез създаването на Областна комисия по Справедлив преход (ОКСП) -съвместна за област Стара Загора.

В подкрепа на заинтересованите общини, екипът на НСОРБ изготви резюмета на проектите на Териториалните планове, които са публикувани, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/dokumenti/v-pomosht-na-obshtinite

Коментари, мнения и препоръки по проектите на Плановете се депозират до Министерството на енергетиката, до 16 август 2022 г., на електронна поща: e-energy@me.government.bg .