Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ

Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ

09.08.2022
Коментирайте Насоките за модернизация на образователна среда по ПВУ

Повторно е публикуван за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1065.

Процедурата, по която вече предоставихме становище: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-proekt-na-nasoki-za-kandidatstvane-po-protsedura-tchrez-podbor-na-predlozheniya-za-izpalnenie-na-investitsii-ot-krayni-polutchateli-amodernizatsiya-na-obrazovatelna-sredav-po-npvu  , има за цел създаването на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Бюджетът на процедурата е 326.1 млн. лв., като същият е разпределен в рамките  на два Компонента и по райони за планиране, както следва:

  • Компонент 1: бюджет от 236 млн. лв., разпределен поравно от 39.3 млн. лв. по райони за планиране.
  • Компонент 2: бюджет от 90.1 млн. лв., разпределен поравно от 15 млн. лв. по райони за планиране.

Допустими за финансиране са следните дейности:

Компонент 1 „Интервенции върху съществуващи училищни сгради“:

  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/ помещенията (без STEM среда) на училището.

Максималният размер на проект е до 4 млн. лв.

Компонент 2 „Интервенции върху съществуващи сгради на детски градини“:

  • Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция;
  • Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на сградите/ помещенията на детската градина.

За общински детски градини с до 2 групи, максималната стойност на проект е 1.3. млн. лв., а за детски градини с 3 и повече групи – 1.8 млн. лв.

Общините ще могат да подават повече от едно предложение за изпълнение на инвестиция по съответния компонент, когато проектите са за различни общински образователни институции.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция ще следва да включва дейности само по един от двата компонента на процедурата. Всяко предложение ще следва да включва и като обект на интервенция само 1 образователна институция по съответния компонент на процедурата. Предвижда се, че в случай на детска градина с филиал/и, в предложението да е включена само централата на детската градина или само 1 филиал.

По процедурата се планира обявяването на 2 приема на проекти. По първият краен срок за кандидатстване по процедурата (първи прием), образователната институция обект на интервенция по проекта, следва да попада в първа или втора група на съответния вид училище (начални, основни, обединени училища/средни училища/профилирани училища) или в първа група на детските градини, разпределени по стратегическа значимост на институциите за съответния район на планиране, въз основа на класацията по видове образователни институции, извършена по Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България.

За втория краен срок на кандидатстване (втори прием, планиран при наличие на ресурс за м. февруари 2023 г.) ще са допустими училища (начални, основни, обединени училища/средни училища/профилирани училища), които попадат в първа, втора или трета група, и детски градини, които попадат в първа или втора група от Приложение VII към Условията за кандидатстване, като същите не са включени в предложение за изпълнение на инвестиция, одобрено за финансиране по първи прием за кандидатстване.

Индикативната дата за обявяване на набирането на проекти по процедурата в рамките на първия й прием, е м. септември 2022 г., със срок за кандидатстване от 60 дни.

За формиране на общо становище по проекта на Насоките за кандидатстване, до 2 септември на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме предложения и коментари от общините.