Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

31.08.2022
Европейска подкрепа за общините в сектор „отпадъци“

В рамките на Програмата за околна среда (ПОС) за периода 2021-2027 е заделен ресурс от 611.49 млн. лв. (312.65 млн. евро) за инвестиции в сектора на отпадъците. Фокусът на интервенциите са мерки за третиране на отпадъците, които се отчитат за постигане на националните цели, съгласно европейското и националното законодателство, т.е. отпадъците, които са генерирани на територията на Република България и попадат в приложното поле на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - битови, производствени и строителни (с изключение на опасни отпадъци).

Планираната подкрепа за общините по ПОС 2021-2027 г. е за изпълнение на дейности по управление на битовите и строителните отпадъци, за които кметовете имат отговорности по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, като са съобразени и идентифицираните потребности в Националния план за управление на отпадъците (НПУО) 2021-2028 г. Планът, приет от Министерския съвет с Решение № 459/17.06.2021 г, представлява отключващо условие за периода 2021-2027 г, което го прави задължителен за последващото сертифициране на разходите от страна на Европейската комисия към държавата членка.

Чрез ПОС 2021-2027 г. не е допустима подкрепа за дейности, за които нормативната уредба предвижда финансиране чрез средства от продуктови такси /лицензионни възнаграждения, в т.ч. дейности за третиране на опаковки, на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, батерии, акумулатори и текстил, както и на излезли от употреба гуми. Дейностите по изгаряне на отпадъци, изграждане на депа и изграждане на инсталации за предварително третиране на смесено събрани отпадъци, също не са допустими за финансиране.

Възможностите за пряко финансиране на общините от отделните Регионални сдружения за управление на отпадъците  (РСУО) - заедно и поотделно, са както следва:

  • Общини от РСУО Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Столична община:

1.Мерки за изграждане на системи/ центрове за разделно събиране и подготовка за повторни употреба и поправка: Общ бюджет от около 144.96 млн. лева, които ще се предоставят на конкурентен подбор, чрез подхода Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). От мярката могат да се възползват всички общини в Р България. Предвижда се подкрепа за изграждане на общински център и система, чрез които да се даде възможност за разделно събиране на различните потоци отпадъци от бита, различни от опаковки (хартия, пластмаса, метал, стъкло), но също и едрогабаритни отпадъци, както и предоставяне на възможност за извършване на поправка и подготовка за повторна употреба. На територията на такъв център може да бъде включена и възможност за събиране и рециклиране на строителни отпадъци от бита.

Управляващият орган на програмата предвижда критерии при подбора на проектните идеи за включването им в Концепциите за изпълнение на Интегрираните териториални стратегии, с които да се дават допълнителни точки на общините от 10-те РСУО по Приложение 7 на НПУО 2021-2028 г. (Видин, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Панагюрище, Разлог, Рудозем, Търговище, Габрово и Кърджали, в които няма изградени инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци).

В обхвата на подкрепа по тази мярка не попадат отпадъци, финансирани със средства от продуктови такси/лицензионни възнаграждения, опаковки, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори, текстил;

2.Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението: Общият размер на бюджета по мярката е 7.1 млн. лв. Предвижда се мярката да се прилага на териториално равнище. чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР);

3.Рекултивация на депа и/или осигуряване на безопасност на съществуващи депа без увеличаване на техния капацитет: Общ бюджет - около 87.67 млн. лв. за подпомагане на общините - собственици на депа /клетки на депа, отговарящи на нормативните изисквания, които трябва да бъдат изведени от експлоатация. Предвижда се БФП само за подготовката и изпълнение на техническата рекултивация, като изпълнението на биологичната рекултивация следва да бъде изпълнено от общините със собствени средства - натрупаните средства по чл. 60 от ЗУО.

  • Общини от всички останали РСУО, в т.ч. общини от РСУО Асеновград, Ботевград, Бяла (Рс), Варна, Горна Малина, Гоце Делчев, Добрич, Доспат, Дупница, Елхово, Златица, Костинброд, Левски, Мадан, Оряхово, Пазарджик, Петрич, Провадия, Разград, Сандански, Севлиево, Смолян, Созопол, Троян, Шумен и Ямбол; общини от РСУО Велико Търново, Враца, Карлово, Малко Търново, Монтана, Перник, Плевен, Самоков, Силистра, Стара Загора, Харманли, Хасково и общини от РСУО Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Луковит, Омуртаг, Панагюрище, Разлог, Рудозем и Търговище (РСУО включени в Приложения № 7 и № 8 на НПУО 2021-2028 г.):

1.Изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци: Общият бюджет е 337.42 млн. лева, които е предвидено да се предоставят чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП). Определянето на бюджета ще се основава на данните за количествата биологичните отпадъци за всяка от общините от РСУО по Приложение № 8 от НПУО 2021-2028 г. (съгласно националната морфология от 2019 г. за състава на битовите отпадъци, финансирана от МОСВ) и средната стойност за 1 т разделно събрани и рециклирани биоразградими битови отпадъци спрямо общата стойност на сключените административни договори за БФП за изпълнение на подобни проекти, финансирани чрез ОПОС 2014-2020 г. (средно 412.94 евро без ДДС за 1 тон разделно събрани и рециклирани биоразградими битови отпадъци, включваща всички допустими дейности). С предвидените средства ще се осигурява възможност за доизграждане на инфраструктурата за управление на отпадъците по отношение на:

  • системите за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци - градински и хранителни отпадъци, хартия, картон и дървесни отпадъци като част от морфологичния състав на битовите отпадъци, с фокус върху биоотпадъците (градински и хранителни);
  • изграждането на инсталации за третиране на разделно събраните биоразградими отпадъци. За разделно събраните биоразградими отпадъци, за които се прецени, че не е подходящо да се третират в компостиращи инсталации, задължително трябва да се сключат договори с лица, притежаващи съответния разрешителен документ за тяхното третиране;

2.Мерки за изграждане на системи/центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка: аналогична на тази за общините от РСУО Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Столична община;

3.Повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците както и информационни и разяснителни кампании за заинтересованите страни и населението: аналогична на тази за общините от РСУО Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Столична община;

4.Рекултивация на депа и/или осигуряване на безопасност на съществуващи депа без увеличаване на техния капацитет: аналогична на тази за общините от РСУО Благоевград, Бургас, Пловдив, Русе и Столична община.

На общините, бенефициенти по ПОС 2021-2027 г., ще бъде предоставена възможност за покриване на собствения принос чрез предвидените средства по приоритет „Отпадъци“ за финансов инструмент (заем).

 

Принос към намаляването на количествата смесени битови отпадъци може да се очаква и от въвеждане на системата за заплащане на такса битови отпадъци според образуваните от отделните домакинства количества битови отпадъци, както и при подобряване на контрола и работата на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки и на други масово разпространени отпадъци. Методическо подпомагане на общините в тази насока се очаква да се осигури от НСОРБ чрез изпълнението на проект „Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България“.

Проектът на ПОС 2021-2027 г. е изпратен за официално одобрение от Европейската комисия. Очакванията са, че Програмата ще бъде одобрена още тази есен. Отчитайки опита и предизвикателствата от предходните два периода, Управляващият орган планира още на етапа на кандидатстване да се гарантира напреднало изготвяне на необходимата проектна документация, вкл. да има приключили процедури по устройствено планиране и финализирани съгласувателни процедури по реда на специализираната нормативна уредба (например по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите и др.). Също така при кандидатстването ще следва да бъдат обявени процедурите за обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки.

 

В тази връзка, с нарочни писма до общините, Управляващият орган е препоръчал да се стартират обсъждания, за да се вземат решения на ниво РСУО относно потребностите (на ниво регион или отделни общини) и съгласие за финансиране чрез средства от ПОС 2021-2027 г. по предвидените по приоритет „Отпадъци“ мерки за постигане на целите на ниво регион по управление на отпадъците към 2030 г.

 

Управляващият орган очаква, чрез водещата община на съответното РСУО, да получи до 30 септември информация за решението и намеренията за финансиране от общините от съответното РСУО по всяка от отделните мерки по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г., към която има интерес.

 

В същия срок, отново чрез водещата община в съответното РСУО, се очаква и информация на ниво РСУО и за всяка една от общините от регионалното сдружение, относно:

  • Етап на изготвяне и одобрение на общинска/регионална програма за управление на отпадъците;
  • Визия на общината / РСУО за развитие на общинската/регионалната система за управление на битовите отпадъци за постигане на целите към 2030 г. и нормативните срокове за разделно събиране на рециклируеми отпадъци;
  • Наличие на актуална (след 2019 г.) морфология за състава на битовите отпадъци или планиране на възлагане/изготвяне;
  • Подходящи терени за разполагане на инсталации/съоръжения за доизграждане на общинската/регионална система за управление на битовите отпадъци; собственост и предназначение на имотите; необходимост от допълнителни процедури по устройствено планиране, промяна предназначение; етап на подготовка на проектна документация; етап на подготовка и провеждане на съгласувателни процедури; Готовност за обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнител преди кандидатстване за финансиране по ПОС 2021-2027 г.; необходими срокове за подготовка и обявяване; проблеми с обжалвания на решения за избор на изпълнител или други проблеми при обявяване и изпълнение на обществени поръчки;
  • Година на запълване на депо или клетка от депо за битови отпадъци, отговарящо на нормативните изисквания (по години, до 2029 г. вкл.); натрупани средства по чл. 60 от ЗУО за рекултивация на депото или клетката; потребност от финансово подпомагане за подготовка и извършване на техническа рекултивация на депото / клетката.

 

Информацията се очаква в обобщен вид чрез общината, чийто кмет председателства Общото събрание на съответното РСУО, с копие до всички общини от сдружението, на електронна поща: programming@,moew.government.bg .

При необходимост от допълнителни пояснения, общините могат да се свържат с УО на ОПОС- г-жа Жаклина Методиева, тел. 02/ 940 67 63 или г-жа Марта Цветкова, тел. 02/ 940 61 01.