Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | До 15 август - бележки и коментари по проекти на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

До 15 август - бележки и коментари по проекти на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

03.08.2022
До 15 август - бележки и коментари по проекти на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

В писмо до кметовете на общини НСОРБ уведомява, че в процес на обществено обсъждане са две постановления, подготвени от Министерство на околната среда и водите. Проектите на документите са публикувани на Портала за обществени консултации.

Проект за нова Наредба за отпадъците от обувки и текстил

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6972

Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и с нея се въвежда задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил.

Към настоящия момент в България отпадъците от обувки и текстил, генерирани от българските домакинства, попадат директно в контейнерите за битов отпадък.

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати с прилагането на Наредбата са:

 • изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба;
 • прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел отопление;
 • предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и текстил;
 • увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на обезвреждането им;
 • намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването ефикасното им използване.

ВАЖНО: В проекта на Наредба е обособена самостоятелна глава - четвърта, в която са разписани задълженията на кметовете на общините във връзка с бъдещото разделно събиране на отпадъци от текстил и обувки.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6957

Неговата основна цел на документа е да допълни техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като следствие от приемането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС).

Съгласно чл. 10 от посочената наредба, целите за разделно събиране на бутилки от РЕТ с вместимост до 3 л. се изпълняват чрез системи за разделно събиране, които включват най-малко специализирани съдове за разделно събиране, разположени на площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и са част от съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведени съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО).

С Постановлението се измененият Наредбите, свързани с масово разпространени отпадъци, с цел уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверките и докладите, и отстраняване на установени в практиката технически неточности.

Предлаганите промени касаят следните Наредби: 

 • Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
 • Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;
 • Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;
 • Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;
 • Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;
 • Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;
 • Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
 • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса;
 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

За подготовка на официално становище на НСОРБ, общините могат да изпращат бележки, мнения и предложения по проекта на нова Наредба за отпадъците от обувки и текстил и по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците, на e-mail: d.stoikova@namrb.org до края на работния ден на 15 август 2022 г. (понеделник).