×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Здравеопазване“

Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Здравеопазване“

16.09.2022
Актуализирано предложение на НСОРБ за стандартите за делегираните дейности за 2023 във функция „Здравеопазване“

НСОРБ предлага ръст на средствата за делегираните дейности във функция „Здравеопазване“ с не по-малко от 77 млн. лв.

1. Увеличение средно с минимум 41,6 млн. лв. спрямо достигнатите размери на стандартите с актуализацията на ЗДБРБ за 2022 г.:

a. медицинско обслужване в здравен кабинет в:

община с до 40 деца вкл. в общински и държавни детски градини – 14%;

община с над 40 деца в общински и държавни детски градини – 12%;

община с до 300 ученици вкл. в дневна форма на обучение в общински и държавни училища – 14%;

община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища – 12%;

целодневна подготвителна група в училище – 12%;

полудневна подготвителна група в детска градина и в училище – 14%;

яслена група към детска градина – 20%;

детска ясла – 15%;

детска кухня – 12%.

2. Увеличение на средствата за дейности Здравен медиатор“ и „Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове“ с минимум 10% или с не по-малко от 0,9 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2022 г.

3. Увеличение на норматива за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ, с не по-малко от 18,4 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2022 г.

4. Създаване на нов „Стандарт за организационно обособени структури – Детски ясли“ като се предвидят средства за 207 самостоятелни общински детски ясли (по данни от НСИ за 2021 година) в общ размер на 10,35 млн. лв.

5. Създаване на нов допълващ стандарт „Здравословно хранене за деца от 0 до 3 години” в общ размер на 5,75 млн. лв.

6. В проекта на Средносрочната бюджетна прогноза (СБП) 2023 – 2025 г. да бъдат отразени и следните предложения за осигуряване на допълнителен ресурс във функция „Здравеопазване“ за 2023 г. за:

  • Национална програма „Профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в РБългария“
  • Национална програма за оптимизиране на вътрешната структура в детските ясли, яслените групи в детските градини, детските кухни, здравните кабинети в детските градини и училищата.
  • Национална програма за развитие на медицинските специалисти, работещи в детските ясли и яслените групи на детските градини.

НСОРБ разчита на увеличаване на размера на субсидията за болниците в отдалечени и трудно достъпни райони, както и на останалите общински лечебни заведения, предвид високите цени на електроенергия, горива, медикаменти, хранителни продукти и заложените минимални основни заплати в Колективния трудов договор.

Становището може да видите ТУК.