Безплатно обучение „Управление на водите и екология“ се проведе в София

25.06.2021

188

 

На 24 и 25 юни в София се проведе обучение „Управление на водите и екология“, част от обучителната програма, която НСОРБ реализира в рамките на проект „Повишаване знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В обучението се включиха 25 участници от Столична община и общините от областите София, Благоевград и Кюстендил. След тревожните сигнали от общини, свързани с безопасната експлоатация на язовирите и контрола от Държавната агенция за метрологичен технически надзор, темата за общинските язовири, правомощията на местните власти и формите на управление бе особено важна и актуална. С промените в Закона за водите от 2018 и 2019 г., по предложение на НСОРБ, бяха решени някои проблеми, свързани с класифицирането на язовирите, ангажиментите на общините по поддръжката им.

Разгледани бяха общинските правомощия при управлението на минералните води, разрешителните и уведомителни режими за ползване на водни обекти, определяне на тарифите за ВиК услуги и водовземане.

Въпроси предизвикаха темите за общински контролни правомощия върху различните видове водните обекти, разположени на територията на общината, участието на общините в асоциации по ВиК, взаимодействие с ВиК операторите, областни управители и други компетентни институции.