Безплатна подкрепа на общините по подготовката на проекти за патронажна грижа

12.01.2021

1192

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ предоставя безплатни консултации по подготовката на проекти по процедура „Патронажна грижа +” по ОП  „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Консултациите могат да включват: цялостна разработка на проект, становище по конкретни въпроси, експертно мнение и други.

За да се възползвате от безплатната подкрепа на НСОРБ, можете да се обръщате към Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор – 0888 603342, t.dacheva@namrb.org и Виктор Георгиев – 0882 390928, v.georgiev@namrb.org.

Предоставените на общините услуги ще бъдат заплатени от НСОРБ в рамките на проект «ПРОГРЕС», съфинансиран от ОП «Добро управление».

Информация по въпроси свързани с условията за кандидатстване и целта на процедурата, може да получите от Веселка Иванова- 0889 606288, v.ivanova@namrb.org

Поканата за набиране на проекти по процедурата, по която общините са конкретни бенефициенти, е обявена на 18 декември 2020 г.

Целта на процедурата, е да се осигури предоставянето на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с Covid-19.

Допустими за подкрепа са дейности в две направления, за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора и за въвеждане на мерки в държавно делегираните социални услуги, за ограничаване разпространението на Covid-19. 

Общият бюджет на процедурата е 85 млн. лв. Стойността на проектите се определя, съгласно предварително определен минимален брой на потребителите на патронажна грижа и на социалните услуги държавно делегирана дейност, на община.  Максималната стойност за интегрираните здравно-социални услуги – патронажна грижа (компенсацията) за едно лице е до 2 016 лв. за 12 месеца. Предоставянето на патронажната грижа и дейностите за превенция на Covid-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности, трябва да бъде за период от 12 месеца.

Дейностите по проектните предложения следва да приключат до 30 юни 2023 г. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31 май 2021 г.

Актуална информация за процедурата и за други възможности за финансиране на общински проекти, публикуваме в нарочно създадената фейсбук група на Постоянната ни комисия по европейски фондове. Заинтересовани общински експерти, могат да се включат в групата на https://www.facebook.com/groups/PKEuroF/, както и да следят публикациите за външно финансиране на общински проекти на интернет-страницата на НСОРБ на https://www.namrb.org/