Без удължаване на сроковете по приемането на ПИРО

15.02.2021

266

В отговор на предложението ни за изменения в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) https://www.namrb.org/nsorb-predlaga-izmenenie-na-ppzrr, касаещи удължаването на срокове за приемане на Интегрираните териториални стратегии за развитие (ИТСР) на регионите за планиране от ниво 2 и Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) за периода 2021-2027, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ни информираха, че:

  • полагат усилия за ускоряване на процеса по разработване на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие;
  • забавянето на подготовката и усложняването на процеса по разработването и приемането на ИТСР за периода 2021-2027 г., се дължи на външни фактори, сред които допълнителна работа и процедури по екологична оценка;
  • проектите на ИТСР преминали през обществено обсъждане и са достъпни на страницата на МРРБ и промени в следствие на процедури по одобряване и приемане, не се очакват по отношение на структурата, целите и приоритетите им. В този смисъл срокът на финализиране на ИТСР, не би трябвало да повлияе съществено на процеса по разработване на ПИРО;
  • към момента не е необходимо изменение в ППЗРР, отнасящо се до промяна в сроковете за приемане на стратегическите документи, тъй като общините разполагат с Методически указания за разработването на ПИРО и с актуалните проекти на ИТСР, на базата на които може да се организира работният процес.