Без ИГРП за 2021 г. по ОПРР

01.10.2020

201

 

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/5758  информира потенциалните бенефициенти на програмата, че в рамките на 2021 г. не планира обявяването на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или удължаване на срока за кандидатстване по текущи процедури. Предвид на това няма да бъде изготвен и публикуван за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г.