Без допълнителни общински проекти в сектор „отпадъци“ по ОПОС

03.05.2022

309

През м. февруари, по молба на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС), екипът на НСОРБ проучи готовността на общините за изпълнение на допълнителни мерки и дейности, които могат да се финансират с остатъчен ресурс по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Програмата. В резултат на усилията на екипите на общините и Сдружението,  на Управляващия орган бе предоставена информация за готовността на над 100 общини за реализацията на мерки за: рекултивация на общински депа, които не са обект на наказателната процедура срещу страната ни, центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, вкл. осигуряване на съоръжения и техника; доставка на оборудване за площадки за разделно събиране и третиране на строителни отпадъци от домакинствата и за разделно събиране на хранителни отпадъци, възлизащи на над 400 млн. лв.- https://www.namrb.org/dopalnitelni-obshtchinski-proekti-za-otpadaci-za-400-mln-lv-po-opos

На свое заседание от 24-ти март, т.г. по наше настояване и с подкрепата ни, Комитетът за наблюдение (КН) на ОПОС, резервира 40 млн. лв. за общините за нови инвестиции в сектора на отпадъците.  В тази връзка, за да изпълнят бъдещите условия за подкрепа на новите инвестиции в сектора, част от общините започнаха подготовката си за кандидатстване, включително обявиха обществени поръчки „под условие“.

С писмо от 27-ти април, УО на ОПОС ни информира, че поради необходимост от средства за индексиране на разходите за строителни материали и доставки по вече сключени договори по Програмата, няма остатъчен ресурс за финансиране на съвместно планираните с НСОРБ и общините  допълнителни инвестиции в сектор „отпадъци“.

Сходни и аналогични мерки на планираните, които отпадат от допълнителната подкрепа по ОПОС в сектор „отпадъци“ са заложени в Програмата за околна среда за периода 2021-2027, чиято подготовка е в напреднала фаза.

В тази връзка, препоръчваме на общините стартирали подготовката си за планираната подкрепа в сектор „отпадъци“ по настоящата Програма, да предприемат действия в съответствие с писмото на УО на ОПОС.