Българските местни инициативи в изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН

26.04.2021

68

 

Изпълнява ли Вашата община инициативи, свързани с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН? Ако да, можете да популяризирате опита си в новосъздаващата се международна дигитална платформа за споделяне на успешни местни инициативи за постигане на ЦУР. Целта е да се създадат условия за установяване на стратегически съюзи за постигане на ЦУР, както и за обмен на информация, технологии, управление, финансови ресурси и инвестиции между участниците в платформата.

Организаторите на дигиталната платформа - Пакт „Успешни местни инициативи 2030“ очакват всяка заинтересована държава да регистрира до 5 инициативи, които ще бъдат презентирани в предварително избрано пространство веднъж годишно.

Успешните инициативи следва да са фокусирани върху някои от темите в рамките на ЦУР, а именно:

- край на бедността. Специфични и успешни програми за облекчаване на безработицата и бедността, както и за повишаване на заетостта и доходите.

- нулев глад. Програми, които повишават социалното благосъстояние на семействата и качеството на живот.

- здраве и благосъстояние. Осигуряване на ресурси в областта на здравеопазването и цялостна грижа.

- качествено образование. Повишете качеството на образованието и социалното приобщаване, без предразсъдъци и гарантиране на равни възможности.

- равенство между половете. Насърчаване на равенството между половете с необходимите инструменти и подкрепа, гарантиращи техните права, както и на хората с увреждания.

- достойна работа и икономически растеж. Създаване на стабилни и защитени работни места.

- намаляване на неравенствата. Програми, които насърчават реални и равни възможности.

- устойчиви градове и общества.

- действия за промяна на климата.

- мир, правосъдие и силни институции.

В тази връзка, изпращайте Вашите добри инициативи и практики, отговарящи на посочените по-горе теми, на мейл: y.docheva@namrb.org, в срок до 12 май 2021 г. Текстът може да бъде на български или английски език.

Подадената от Вас информация ще бъде предоставена на МВнР за заявяване на интерес за участие на страната ни. Подаването на инициативите в платформата ще се реализира след нейното официално представяна (юли-август). За повече информация: Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество“ +359 882 656 123.