Българската делегация в конгреса на съвета на Eвропа официално встъпи в своя мандат

25.03.2021

108

Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа проведе първата част от своята 40-та пленарна сесия на 23 и 24 март 2021 г. Предвид настоящата здравна криза обновителната сесията се проведе дистанционно. След като бе открита официално от най-възрастния делегат на Конгреса, се пристъпи към приемане на резолюцията за акредитацията на новите членове. Проведени бяха и избори за нов президент на Конгреса, президенти и вицепрезиденти на Камарата на местните власти и Камарата на регионите и ръководства на трите комисии по мониторинг, управление и актуални въпроси. Приети бяха протоколите от предишните заседания, докладите за приоритетите на Конгреса, Бюджета за периода 2022-2023, както и доклада за съблюдаване на Европейската харта за местно самоуправление в условия на големи кризи. Отбелязано бе, че въпреки трудните условия по време на кризата, Конгресът е успял да адаптира и въведе дистанционни процедури за провеждане на законоустановените си дейности и мисии.

Официална акредитация на Българската делегация мандат 2021-2026 г.

С приемането на резолюцията за акредитацията на новите членове, Конгресът ратифицира пълномощията на националните делегации за следващия мандат от пет години. Българската делегация отговаря на критериите на Хартата и правилата и процедурите на Конгреса, като всички членове са подписали Кодекса за поведение и Декларацията за интерес и съответно получиха официалната си ратификацията от Конгреса за своя нов мандат от март 2021 до март 2026 г.

Представители:

Дилян Млъзев, кмет на община Елена и ръководител на делегацията;

Арбен Мименов, кмет на община Сатовча;

Галина Стоянова, кмет на община Казанлък;

Елена Балтаджиева, кмет на община Каварна;

Здравко Димитров кмет на община Пловдив;

Пенчо Милков, кмет на община Русе

Заместник –представители:

Нехрибан Ахмедова, кмет на община Венец;

Красимира Анастасова, кмет на община Долни Чифлик;

Никола Белишки, кмет на община Панагюрище;

Николай Грозев, кмет на община Нова Загора;

Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол;

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково.

12 места остават незаети в националните делегации и 124 членове от 622 не са подписали Кодекса за поведени и Декларацията за интерес. 46 делегации, макар и в непълен състав са акредитирани, единствено Португалското правителство, не е успяло да представи в срок делегация отговаряща на условията на Хартата и правилата и процедурите на Конгреса.

Ново ръководство на Конгреса

В резултат на проведените дистанционни избори, на поста президент на Конгреса, за следващите две години и половина, делегатите единодушно избраха Линдерт Вербик (Leendert Verbeek, SOC/G/PD, Нидерландия. Г-н Вербик е кралски комисар на провинция Флеволанд, член е на Конгреса от 2010 г., като до избирането му на ръководния пост е председател на Комисията по мониторинг. В своето следизборно слово той заяви, че макар и представител от Групата на социалистите, зелените и прогресивните демократи, ще работи от името на всички членове на Конгреса. Новият президентът благодари за работата на секретариата на Конгреса под ръководството на досегашния Президент Андерс Кнапе. „Трябва да застанем до нашите граждани, да защитаваме човешките и гражданските им права, да запазим демокрацията и, където е възможно, да гарантираме сигурността и да предлагаме перспективи за добро и икономически осигурено бъдеще“, заяви той, повдигайки въпроса за финансирането на Конгреса. Президентът Вербик заяви, че има амбиция да търси възможно най-високото качество в работата си, като в тази връзка финансирането на Конгреса трябва да бъде на достатъчно ниво. От няколко години Конгресът е изправен пред предизвикателства по този въпрос, като целта е връщане към 3% от общия бюджет, така че ресурсите да са в съответствие с изискванията на институционалните му и законово установени задачи. В заключение президентът се обърна към делегатите с думите ,,Нека всички бъдем посланици на нашия Конгрес, така че да можем да постигнем целите си в годините, през които в солидарност ще се обединяваме!“.

За президенти на Камарите бяха избрани:

Bernd Vöhringer, Германия, президент на Камарата на местните власти

Harald Sonderegger, Австрия президент на Камарата на регионите

Президенти на Комисии:

Gudrun Mosler-Törnström, Австрия, председател на Комисията по мониторинг

Jelena Drenjanin, Швеция, председател на Комисия по управление

Tomas Andersson, Швеция, председател на Комисия по актуални въпроси

Приоритетите на Конгреса за периода 2021-2026

На всяка своя обновителна сесия Конгресът на местните и регионалните власти приема доклада за общите приоритети за предстоящия си мандат. Те осигуряват рамката, в която Конгресът извършва своите институционални дейности. Пандемията COVID-19, която промени радикално политическия дневен ред на правителствата, институциите, местните и регионалните власти и всички участници в демократичните общества, илюстрира добре необходимостта от адаптиране към новото положение и новите санитарни, социални, икономически и политически предизвикателства. Много от поуките, извлечени от пандемията, остават адекватни и при различни обстоятелства или кризисни ситуации. Този опит е включен в петте тематични области, определени от петте основни приоритета на мандата за периода 2021—2026 г.:

  • Ефективни местни и регионални отговори на кризи в общественото здраве
  • Качеството на представителната демокрация и гражданското участие
  • Намаляване на неравенствата
  • Въпроси касаещи околната среда и действия в областта на климата в градовете и регионите
  • Цифровизация и изкуствен интелект в местния контекст.

Гарантиране спазването на Европейската харта за местно самоуправление при големи кризисни ситуации

Членовете на Конгреса обсъдиха и приеха доклада за гарантиране спазването на Хартата при кризи, като например пандемията Сovid-19. В него се определят най-острите проблеми, с които са се сблъскали местните власти по време на санитарната криза, която постави упражняването на местната демокрация под безпрецедентен натиск и ограничения. В доклада се подчертава, че въздействието на пандемията варира значително между регионите и общините, като общественото здравеопазване, предоставянето на социални услуги и икономическите дейности са най-силно засегнати. Като извод е направено заключение, че пандемията е усложнила допълнително повтарящите се през годината проблеми и въпроси по прилагането на Хартата. Те включват липсата на консултации, недостатъчното разпределение на компетентностите и финансовите ресурси и прекомерния надзор. Това за пореден път извежда на преден план необходимостта от спазването на принципите, залегнали в Хартата и допълнителния протокол към нея по време на кризисни ситуации, за да се гарантира местната демокрация и устойчивостта на местното самоуправление. Конгресът ще продължи своите дейности по  мониторинг дистанционно (от разстояние) или чрез разработване на алтернативни стратегии за наблюдение на място като изключителна и временна мярка, ограничена до периода на санитарната криза. Препоръчва се също така държавите-членки на Съвета на Европа да приемат различни мерки в подкрепа на местните власти в усилията им за справяне с пандемията, като същевременно се запази местната автономност. Правителствата се приканват да продължат сътрудничеството си и да засилят политическия диалог с Конгреса, за да подобрят местната и регионалната демокрация чрез прилагането на Хартата.