Актуални законодателни промени

25.03.2021

217

На осн. §1, т. 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 21/12.03.2021 г.) като задължени лица отпаднаха:

  • органите по приватизация – чл.4, т. 22 ЗМИП;
  • лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки – чл. 4, т. 23 ЗМИП;
  • кметовете на общини по Закона за концесиите при сключване на концесионни договори – чл. 4, т. 24 ЗМИП.

С оглед преустановяване на дейност като задължено лице, в общините следва да се предприемат мерки за архивиране на документацията, събрана по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари и изготвяне на съответен протокол.