Актуализирани Указания за подготовката на интегрирани регионални проекти за периода 2021-2027

04.11.2020

429

На https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6116 са публикувани Актуализирани общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2. със средства от европейските фондове за програмен период 2021-2027.
Актуализираният документ отразява напредъка в програмирането и подготовката за следващия програмен период, като представя общата визия за изпълнение на приоритета за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2 по новата Програма за развитие на регионите (ПРР) за периода 2021-2027.

Предвижда се всеки регион за планиране от ниво 2 да разполага с определен бюджет от европейските фондове за периода 2021-2027 г., който да бъде насочен за реализиране на ИТИ. В подкрепа на изпълнението на съответната стратегия за развитие на региона ще се подават концепции за ИТИ, като концепциите, които ще получат подкрепа, ще се подбират от Pегионалните съвети за развитие (РСР), в зависимост от приноса им за изпълнение на стратегията и съответствието с предварително разработени и утвърдени на национално ниво критерии за подбор.

Във фокуса на инвестициите ще бъде развитието на функционални зони на база на идентифицираните възможности в интегрираните териториални стратегии и в тази връзка приоритетно ще се насърчават интервенции, допринасящи за засилване на функционалните връзки между отделните територии и населени места.

Всяка концепция ще включва комбинация от взаимосвързани и допълващи се проекти, насочени към изпълнението на конкретна цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия (ИТС) за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2. Видът на проектите може да се различава според вида на инвестициите, бенефициентите, обхванатите територии или източниците на финансиране. Задължително условие за получаване на подкрепа за конкретен проект от концепцията по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, е предвидените в проекта дейности да бъдат допустими по съответната програма.

Възможно е една концепция да предвижда инвестиции на територията на повече от един регион за планиране. В този случай концепцията се подава към всеки от РСР на регионите, чиито територии попадат в обхвата на концепцията. В случай че един от РСР одобри концепцията, а друг я отхвърли, тя ще се счита за отхвърлена и от двата района, освен ако партньорството не осигури от друг източник необходимите средства за реализация на инвестициите на територията на региона, в който концепцията не е била одобрена.
Концепциите за ИТИ условно биха могли да се разделят на два вида: с териториална или със секторна насоченост.
Видовете мерки, които могат да бъдат подкрепени по ПРР, са в следните области:

 • Здравна и социална инфраструктура, включително детски ясли;
 • Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително детски градини и професионално обучение;
 • Спортна инфраструктура;
 • Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически характеристики;
 • Енергийна ефективност и кръгова икономика;
 • Инвестиции за устойчива градска мобилност;
 • Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;
 • Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура;
 • Мерки за насърчаване на икономическата активност;
 • Туризъм;
 • Културна инфраструктура и културно-историческо наследство;
 • Други действия, допустими по ЕФРР.

Програмата за иновации и конкурентоспособност в предприятията ще подкрепя дейности, насочени към създаване на условия за ускорено изграждане на нови или развитие на съществуващи индустриални паркове
Програмата за образование планира групите дейности по ограмотяване на възрастни; Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата и развитие на дуалната система на обучение, да бъдат реализирани на териториално ниво, чрез изпълнение на инструмента ИТИ.

По Програмата за околна среда ще е допустима подкрепа за изграждане на ВиК инфраструктура на индустриални зони/паркове. Допустими ще са и мерки в сферата на отпадъците за осигуряване на подготовка за повторна употреба и поправка на отпадъци – изграждане на центрове за повторна употреба. Мерки за реализация чрез ИТИ са идентифицирани и за Биологично разнообразие, за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, зелени мерки в градска среда и др.

Мерките по подхода ИТИ в Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 ще бъдат насочени към преодоляване на предизвикателствата в сферите на пазара на труда и социалното включване на регионално ниво.

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и Стратегически план по общата селскостопанска политика 2021-2027 г. (СПОСП): Предвид закъснението в разработване на регламентите по ОСП, за периода 2021-2027 г. се предвижда преходен период, в който инвестициите ще се осъществяват по правилата на ЕЗФРСР за текущия период. Предвижда се в рамките на интегрирания териториален подход ПРСР и СПОСП да участват с инвестиции за дребна по мащаби инфраструктура и базови услуги за населението в селските райони, но изпълнявани на територията на селските общини.

Инвестициите ще се осъществяват и в съответствие с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, като ще са насочени към образованието, научните изследвания и иновациите, енергийната ефективност, декабронизацията, свързаността, здравеопазването, социалните услуги. Така например, в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда финансирането на стратегически индустриални паркове, докато ПРР ще инвестира в регионални и локални индустриални паркове и зони, като ще се осигурява допълняемост на инвестициите със средства от Фонда за справедлив преход. Инфраструктурните инвестиции от стратегическо значение в сектора на здравеопазването ще се допълват с мерки по ПРР, инициирани отдолу-нагоре в съответствие с картата на здравната инфраструктура, разработена от Министерството на здравеопазването. Мерките за деинституционализация на грижата за възрастни хора ще се финансира в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и ще се допълват с други инвестиции в сектора на социалните услуги по ПРР.