Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори по ОПРР

22.10.2020

151

 

На http://bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/ukazaniya-za-izpalnenie-na-dogovori/finansovo-upravlenie-kontrol-i-monitoring.aspx са публикувани актуализирани: Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), Инструкция за бенефициенти по ОПРР относно отчитане на договорите за предоставяне на БФП в ИСУН 2020 - част I и II и пакет документи, свързани с изпълнение на договорите за предоставяне на БФП.

Актуализацията е свързана с промяна на Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР (НУИОПРР), версия 9, м. октомври 2020 г. и касае:

  • Глава 3: Финансово изпълнение на бюджетна линия (финансов план)/ договор/ заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Въвежда се единен подход при изискването на допълнителни документи и разяснения в процеса на верифициране на искания за междинни и окончателни плащания, като ще се прекъсва проверка по дадено искане за плащане, само еднократно. Исканията за плащане няма да бъдат прекъсвани повторно и верифицирането на разходите ще се извършва на база на представените налични документи, като при не представени корекции УО на ОПРР ще пристъпва към служебно връщане на елементите на пакета отчетни документи в ИСУН 2020.

  • Проекти с комбинирано финансиране: Исканията за авансови плащания от бенефициенти по проекти с комбинирана подкрепа ще са допустими при подписано допълнително споразумение към ДБФП, след проведени процедури за избор на изпълнител на дейностите, финансирани със средства от БФП.

За проекти по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ задължително условие за верификация на искания за междинно плащане е представянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) за всички обекти на интервенция, финансирани с БФП. В  искането за междинно плащане могат да бъдат включени и разходите за доставка на обзавеждане/оборудване, като възстановяваното на средствата се извършва при спазване на процентното ограничение за ненадхвърляне на допустимата обща стойност на авансовото и междинното плащане по ДБФП.

  • Отчитане на СМР:

При съставяне на протоколите за приемане на извършени СМР бенефициентите следва да използват номерацията и последователността на позициите от количествено-стойностната сметка към инвестиционния проект.

Бенефициентите следва задължително да представят при отчитане на реално извършени СМР и:

  • Приложение 10.3-2 „Декларация от бенефициента за закупено оборудване“ – ако е приложимо;
  • Приложение 10.3-3 „Двустранен констативен протокол между бенефициент по ОПРР и изпълнител на договор по обществена поръчка“ – задължително при отчетени разходи за СМР. Двустранен констативен протокол се съставя задължително преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР;
  • Приложение 10.3-4 „Декларация от бенефициента за съответствие на изпълнените дейности с хоризонталните политики на ЕС“;

С влизане в сила на Версия 10 на Указанията, се въвеждат и нови приложения:

 - 10.3-6 „Декларация от бенефициента за приложената строителна документация“

- 10.3-6а „Таблица „Приложена строителна документация съгласно Наредба 3/2003 г.“

Бенефициентът следва задължително да ги представя при отчитане на реално извършени СМР. В тях бенефициентът описва пълната строителна документация, като декларира съответствието на същата и на вложените строителни продукти, както и мястото на съхранение на оригиналите. Приложение 10.3-6а се представя подписано с електронен подпис.

  • Глава 4: контрол върху обществени поръчки: Обект на предварителен контрол преди верификация освен обществените поръчки, ще бъдат и процедури, възложени по реда на Постановление № 160 на Министерския съвет от 01 юли 2016 г.