Актуализирането на данните в Регистъра на информационните ресурси следва да приключи до 8 август

02.08.2019

775

Председателят на ДА „Електронно управление изразява своята благодарност към общините, оказали съдействие и изпратили в срок информацията, необходима за изготвянето на „Отчет за състоянието и годишен план за развитие и обновяване на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.

Коректно попълнената информация от общините в електронния Регистър на информационните ресурси и нейният анализ от екипа на Държавна агенция „Електронно управление“ ще очертаят състоянието в администрация на информационните ресурси, мрежовата и информационната сигурност, както и на човешките ресурси в областта на ИКТ, и ще подпомогнат определянето на по-мащабни мерки за развитие на електронното управление.

Отчетът и годишният план ще бъдат докладвани на редовно заседание на Министерския съвет в края на настоящия месец, като в приложение ще бъдат добавени данните, подадени от всички администрации.

Председателят на Агенцията се обръща с молба към общините, които все още не са предоставили необходимата информация чрез попълнени таблици на Въпросник относно информация за служителите, занимаващи се с развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“ и „Въпросник относно отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията”, публикувани на адрес https://www.e-gov.bg/bg/about_us/open_data , да ги изпратят най-късно до 8 август на лицата за контакт, указани на посочения адрес в сайта на Агенцията. Обновяването на информацията е важно, защото ще позволи очертаването на по-пълна картина относно актуалното състояние в държавната администрация и набелязването на ефективни мерки за развитието на нейните информационни ресурси.