Активният отдих и местните традиции са в основата на проект, който подготвя община Момчилград със съдействието на НСОРБ

02.04.2021

134

В рамките на подготовката на стратегията за икономическа ефективност на община Момчилград, разработвана с подкрепата на НСОРБ по проект BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, предстои да бъде обсъден фокуса на предстоящите инвестиции.Ще да бъде определен ключовият проект, с който общината ще кандидатства за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г., както и сателитни проекти, които могат в перспектива да бъдат реализирани и да бъдат обвързани с инвестицията.

Основните приоритети, над които ще работят консултантският екип и специалистите от община Момчилград, са свързани с развитието на животновъдството в региона и местния туристически потенциал. Сред водещите цели са  създаването на работни места и генерирането на приходи от инвестицията в дългосрочен план, така, че да бъде гарантирана нейната устойчивост, без това да обременява допълнително местната администрация.

Задачата на първия етап от съвместната работа е да се направи оценка на потенциала на съществуващите идеи и тяхното осъществяване да бъдат правилно разпределено във времето. От решаващо значение е и идентифицирането на партньорите, от които се очаква да реализират част от дейностите – бизнеса, граждански сдружения, читалища и др.

В новия програмен период подходът за развитие на проекти, които генерират приход и по този начин създават условия за своята устойчивост, ще бъде водещ. Затова община Момчилград обръща специално внимание на съвместната работа с НСОРБ по проекта ГАЛОП, т.к. той има потенциала да бъде пилотен модел за бъдещата работа по инвестиции с европейски средства.

Акцент в проектната концепция на община Момчилград са малки населени места от региона и амбицията е да бъдат създадени условия за активна почивка сред природата в облагородени зони, като туризмът бъде обвързан с ангажиране на местни производители на традиционни храни и животинска продукция.