474 проекта за чиста околна среда са одобрени по ПУДООС

04.05.2020

178

На http://pudoos.bg/ са публикувани списъците с одобрените проекти по кампания „Чиста околна среда” на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 2020 г.  Одобрени са 474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини, в конкурса „Обичам природата и аз участвам”.

Финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства, 132 проекта на детски градини и 110 проекта на училища, на територията на цялата страна.

По Националната кампания „За чиста околна среда“ с доброволното участие на граждани, младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, издават се информационни брошури, дипляни, организират се и екологични събития и  екокътове и др.