НСОРБ очаква Вашите становища по проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в България до 2020 г. и Средносрочна оперативна програма за изпълнението й.

13.05.2015

766

Изпращайте Вашите становища в срок до 20.05.2015 г. на ел. поща namrb@namrb.org

Обща информация

Проект на средносрочна програма

Проект на Стратегия