1998 г.: Първа годишна среща на финансистите от общините

На 8 и 9 май 1998 г. Ловеч е домакин на Първата национална среща на финансистите от общините. Тя се организира със съдействието на Министерство на финансите и с финансовата подкрепа на Британския ноу-хау фонд и на Американската агенция за международно развитие. Участват 260 финансисти от 170 общини, както и представители на още две министерства – на регионалното развитие и благоустройство и на труда и социалната политика.

Наред с обсъждане на трудностите по прилагане на новоприетия Закон за общинските бюджети и новото данъчно законодателство, акцент в програмата е подобряване на взаимодействието между общинските бюджети и държавния, като в края на форума е оформено окончателното предложение на Сдружението, което ще бъде представено за одобрение от Общото събрание.

На срещата е взето решение в проекта на Закон за държавния бюджет за 1999 г. Сдружението да предложи две промени: 80% от патентния данък и от 55 до 70% от данъка върху общия доход да остават в общините.

Срещата се отличаваше с изключителна активност на участниците. Нашата цел е законова регламентация, която допринася общинските правомощия да станат по-съизмерими с техните отговорности, ясно разграничаване на разходите, които общината прави за финансиране на дейностите от нейната компетентност, и разходите за финансиране на делегираните дейности. НСОРБ постигна безспорни резултати, които за краткия период на дейност не са малко – график на трансферите от републиканския бюджет за общините, текстове в Закона за държавния бюджет за 1998 г., ЗМДТ, ЗОБ, които са в защита интересите на общините, споделя Султанка Минчева, зам.-кмет на община Добрич.

   

Благодарим на Детелина Еврева от Регионална библиотека-Ловеч, която ни предостави материали от регионалните медии, отразили общинския форум