17 допълнителни общински проекта ще се финансират по ПРСР

28.01.2021

545

 

На база Заповед на министъра на земеделието, се увеличава бюджета на процедура BG06RDNP001-7.001 - Улици „строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР)- https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/  

С допълнителният бюджет от около 7 млн. лв. и остатъчният такъв по процедурата, формиран след проведени по ЗОП процедури за избор на изпълнители и непризнати разходи, ще се финансират допълнителни 17 проекта за улици получили минимум 23 точки при оценката на депозираните предложения.

Увеличаването на бюджета е в резултат на взетото от Комитета за наблюдение решение на заседанието му от 22 декември 2020 г. за изменение на ПРСР, включващо пренасочването на свободен ресурс към подмярка 7.2.