15  млн. лв. за спортни площадки в училищата

03.05.2022

589

 

 

На https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6799/ е публикуван проект на решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки. Становища се депозират до 30.05.2022 г.

Програмата, която е разработена на база Закона за държавния бюджет на Република  България за 2022 г.,  е за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища.

Целта й е подобряване на спортната култура в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на образователните институции и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и за дейности извън учебния план.

Общият бюжет на Програмата е 15 млн. лв., като същия е разпределен в 2 модула, както следва:

 • Модул 1 „Изграждане на нови спортни площадки със специализирана спортна настилка“ – 10 млн.лв. Максимална стойност на проект- до 170 хил. лв. с ДДС;
 • Модул 2 „Ремонт на спортни площадки“ – 5 млн.лв. Максимална стойност на проект- до 100 хил. лв. с ДДС.

С тези средства се планира изграждането на 58 нови спортни площадки и ремонта на 50 същствуващи площадки.

 Периодът за реализацията на Програмата е от м. април до м. декември 2022 г.

 

Допустими бенефициенти, са:

 • Общините - за общинските училища;
 • Държавните училища - второстепенен разпоредител с бюджет към министрите на образованието и науката, културата и младежта и спорта.

За бенефициенти общини – допустимият максимален брой проектни предложения се определя, както следва:

Брой жители в общината Допустим брой проектни предложения
До 50 000 жители1
50 001 - 100 000 жители2
100 001 - 400 000 жители4
Над 400 000 жители6

 

Общините, които имат право да подадат повече от 1 проектно предложение, попълват отделен формуляр за кандидатстване за всяко едно училище.

Допустими за финансиране дейности:

Модул 1:

 • Отстраняване на повърхностен слой и извозването му до депо;
 • Уплътняване на земната основа;
 • Доставка, полагане и уплътняване на основи за спортната площадка;
 • Оформяне на наклони за отводняване и уплътняване;
 • Полагане на армирана бетонова настилка;
 • Полагане на специализирана спортна настилка;
 • Разчертаване на спортното/спортните игрище/игрища;
 • Доставка и монтаж на оборудване за спортната/спортните площадки.

Допускат се и проектни предложения за училища, които имат съществуваща спортна площадка, но на нейно място искат да изградят нова такава със специализирана спортна настилка.

Модул 2:

 • Разваляне на стара асфалтобетонна настилка;
 • Ремонт на основите на спортната площадка;
 • Подравняване на основите и уплътняване;
 • Оформяне на наклони за отвеждане и уплътняване;
 • Полагане на 1-ви слой асфалтобетон (плътна смес);
 • Полагане на 2-ри слой асфалтобетон (износоустойчив);
 • Разчертаване на спортното/спортните игрище/игрища;
 • Доставка и монтаж на оборудване за спортната/спортните площадки.

По двата модула е допустимо и изпълнението на други дейности, свързани с ремонта или изграждането на спортна площадка (напр. изграждане на ограда, осветление и др.).

Дейностите по програмата се възлагат от бенефициентите при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на програмата. Не се допускат авансови плащания от бенефициентите към изпълнителите, които да са над 30 на сто от общата стойност на договорите.

 

Допустими разходи, са:

 • Изработване и съгласуване с компетентните институции на технически проект;
 • Дейности, свързани с оценка за съответствието на техническия проект от експертен съвет на одобряващата администрация или изготвяне на комплексен доклад (ако е необходимо);
 • Издаване на разрешение за строеж, обявяването му и влизане в сила;
 • Откриване на строителна площадка;
 • Изпълнение на авторски надзор и дейности за консултант/строителен надзор;
 • Извършване на строително-монтажни дейности, инвеститорски контрол и съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Завършване на строителството, приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация (когато е необходимо);
 • Доставка и монтаж на спортно оборудване.

 

Условия и ред за финансиране:

Класирането на проектните предложения се осъществява по критерия „Брой ученици в дневна форма на обучение“. Средствата по Програмата са разпределени между 8 вида училища спрямо общия им брой ученици.

При кандидатстване се представят следните документи:

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Акт за публична общинска/държавна собственост за терена;
 • Схема/идейна скица с размери на новата или предвидената за ремонт спортна площадка;
 • Прогнозна количествено-стойностна сметка (сканирана, с подпис на лицето, което я е изготвило, и във формат Excel) за предвижданите СМР. Единичните цени на СМР следва да са близки до средните за страната (с отклонение не повече от 20%) съгласно Справочника за цените в строителството, издание на „Стройексперт“. В КСС следва да се добавят и средства за инвеститорски контрол. В случай че по проекта се предвижда собствен принос, КСС задължително се разделя на 2 части с ясно разграничение на дейностите;
 • Количествено-стойностна сметка за предвиденото за закупуване спортно оборудване (ако има предвидено);
 • Декларация за съфинансиране от страна на бенефициента, в случай че стойността на проектното предложение надвишава максимално допустимото финансиране по програмата за съответната дейност;
 • Декларация, че дейностите, предмет на проектното предложение, не са били финансирани със средства от трансфери от държавния бюджет и сметки за средства от ЕС и не се предвижда да бъдат финансирани от други програми или проекти.

Формулярът за кандидатстване и всички, приложени към него документи, се подават в МОН с придружително писмо единствено по електронен път (чрез СЕОС или ССЕВ).

 

В 30 (тридесет)-дневен срок от обявяване стартирането на Програмата, общините и държавните училища, финансирани от ММС и МК, подават проектни предложения в Министерството на образованието и науката.

В 45 (четиридесет и пет) дневен срок от изтичане на срока за подаване на проектните предложения в МОН комисия, разглежда всички формуляри за кандидатстване и придружаващите ги документи и ги класира.

До 10 (десет) дни след одобрението на списъка с класираните бенефициенти по програмата МОН го публикува на електронната си страница, след което уведомява класираните за финансиране бенефициенти.