100 млн. лв. допълнително за общините в актуализирания държавен бюджет

27.09.2021

423

За изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г., при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет в приетата от 46-ото Народно събрание актуализация на държавния бюджет за 2021 г. са предвидени допълнителни трансфери в размер на 100 милиона лева по бюджетите на общините.

По предложение на НСОРБ депутатите приеха текст, с който се гарантира относително справедливо и прозрачно разпределение за всички общини на допълнителните 100 млн. лв., а именно - за месеците октомври, ноември и декември те да се предоставят на основание чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните финанси, за други целеви разходи, включително за местни дейности, като базата на разпределението им е процентното съотношение на общия размер на изравнителната субсидия за 2018 г. на всяка община, коригирана с коефициент 0,352. 2018 г. е последната година, в която достъп до механизма на изравнителната субсидия имат всички 265 общини и подобен подход осигурява компенсиране и за 18-те големи / туристически/ общини, които от 2019 г. са извън обхвата на механизма.

 

Съгласно Закона, до края на годината по общинските бюджети следва да бъдат предоставени допълнителни средства и за:

  • подпомагане на бюджетите на образователните институции – в размер 23 млн. лв., в т.ч. 8 млн. лв. за системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от министъра на образованието и науката;
  • увеличение с 15 млн. лв. на ресурса за субсидиите и другите текущи трансфери за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и в транспорта в планински и други райони;

До края на годината общините ще имат достъп и до допълнителни средства чрез:

-              увеличение на трансфера от Министерството на околната среда и водите за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – 16,3 млн. лв. за разплащане по вече одобрени проекти;

-              увеличение с 15,7 млн. лв. на резерва по централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, които могат да се разходват за бедствия, настъпили през 2021 г.;

-           безвъзмездни средства в общ размер до 40 млн. лв. от държавата на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници (включително и на общински търговски дружества).

С оглед изискването на чл. 1, ал. 7 от ЗДБРБ за 2021 г., средствата, предвидени като резерв по централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други (чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4) да се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, Министерство на финансите подготви проект на постановление. С него се предлага разпределението на средствата по общини, по описания по-горе ред, както и се въвеждат други изисквания, като крайният срок за предоставянето им по общинските бюджети е 20 октомври.

НСОРБ благодари на членовете на Управителния съвет за интензивната работа в периода между първо и второ четене на законопроекта, за проведените срещи и разговори, в резултат на които предложенията в полза на общините получиха подкрепата на народните представители от 46-то Народно събрание.

С проекта на ПМС се предлага общините да представят отчети за изразходваните допълнителни средства по форма и съдържание, определени с указания на министъра на финансите.

НСОРБ подготвя предложение за отпадане на въведения в проекта на ПМС нов вид отчетност на разходите. За формирането на обща позиция на общините по проекта за постановление, общините могат да изпращат свои предложения на e-mail: pozicia@namrb.org в срок до 28 септември 2021 г.