Започва обучението на общинските експерти за работа с Единната информационна точка на МТИТС

22.02.2019

1178

През месец март 2019 година приключва работата по създаването на GIS базираната електронна платформа на Единната информационна точка по смисъла на Глава трета на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ). Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление” с бенифициент МТИТС. Той е в съответствие с изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и разпоредбите на ЗЕСМФИ.

Обучението ще се проведе в София в офиса на „ЕСРИ България“ ЕООД, намиращ се на бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 35. Изготвен е ГРАФИК за периода от 1 до 22 март 2019 година през който ще се проведе еднодневна подготовка на 13 групи с по 15 общински служители всяка. Всяка от включените в него общини ще получи съобщение от МТИТС с допълнителни указания. ПРОГРАМАТА за обучение е съобразена с фунциите на общините, регламентирани в ЗЕСМФИ.

При необходимост, допълнителна информация за организацията и провеждането на обучението може да получите от:

Даниела Пешева, МТИТС, тел. 02/9409 291, мейл dpesheva@mtitc.governemnt.bg

Миглена Кузманова, ЕСРИ, тел. 02/962 63 66, мейл kuzmanova@esribulgaria.com