Заключителна конференция за общински мандат 2015 – 2019 г. - ден втори следобяд

28.06.2019

833

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

„Започнахме мандата си с желание и воля да подобрим стандарта на живот в общините, да осигурим качествени и достъпни услуги, да подкрепим инициативата и предприемчивостта на гражданите. Изминалите 4 години промениха много от предварителните ни планове – отново ни се наложи да сменяме приоритетите си, да пренасочваме ресурси, да реагираме на промените на национално и европейско ниво“, каза при откриването на пленарната сесия председателят на УС на НСОРБ Даниел Панов, кмет на Велико Търново.

Той очерта най-важните постижения на изминаващия мандат: на първо място – подобрената макрорамка на общинските финанси. Макар потребностите да остават в пъти по-големи от възможностите, през последните 4 години държавните трансфери към общините се увеличиха с близо 1 млрд. лв., че постигнахме ръст във всички трансфери след няколко години застой, а от 2016 г. ежегодно има ръст в средствата за общинската администрация.

Господин Панов подчерта подобрения диалог с централната власт, която все повече чува и разбира проблемите на общините.

Второто голямо постижение е работата по европейски проекти – общините остават най-мотивирания и активен бенефициент. Те успяха да подготвят и защитят над 1 800 проекта за над 4 млрд. лв.

Третият успех, който председателят на УС отбеляза, е работата по изпълнение на национални политики и програми. Най-показателен е примерът с ангажирането на общините с националната програма за саниране на жилищни сгради.

НСОРБ все по-активно настоява за съгласуваност между секторните национални политики. През последните години постави във фокуса на правителството интегрирането на услугите в социалната и образователна сфера. Макар и бавно, постигнати са положителни резултати. Сдружението ще продължи да работи за съгласуване и допълване между системите, за да бъдат в интерес на хората.

На тази база – трезвата оценка на баланса между желания и потребности, от една страна, и на ресурсите и възможностите на средата от друга – общините формулираха своята визия за следващите 10 години.

В проведените дискусии от инициативата на НСОРБ Общини БГ 2030 се чуха очакванията на медии, граждани и бизнес – уредени градове и села; спокойна и сигурна среда; чиста околна среда и природа; облекчени и бързи административни процедури, както и ефективен и резултатен диалог с администрацията; качествена инфраструктура; квалифицирана работна сила; подкрепа за местното производство.

Те ясно предявиха искане част от техните данъци, най-вече подоходните, да остава в общностите, в подкрепа на местното развитие.

Дискусиите категорично показаха, че за изпълнение на отговорностите си и реализиране на идеите за развитие, общините се нуждаят от:

  • усъвършенствани механизмите за облагане на местните ресурси (осо бено в земеделските общини) в полза на собствените им приходи;
  • подобряване на разпределението на държавните трансфери и капиталови субсидии;
  • качествена промяна в контролните функции за местните власти при доставянето на услугите в областта на социалното дело и образованието.

Предложенията за бъдещи действия на НСОРБ и общините, за които има или може да се постигне обществен консенсус, бяха обобщени и формулирани в Посланието към общинските съветници и кметове от мандат 2019 – 2023.

Посланието бе представено от зам.-председателя на УС на НСОРБ Иво Димов, кмет на община Димитровград.

Общини и държава – партньори в настоящето и бъдещето на България

В дискусията участваха министрите на здравеопазването, на труда и социалната политика, на културата, както и зам.-министър на образованието и науката.

Водещият – Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, започна разговора с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев темите за подобряване на детското и училищното здравеопазване и притеснението на общините по прилагане на наредбата за храненето на децата в детските градини и училища.

Министър Ананиев пое ангажимент да се запознае с разчетите за въвеждане на здравословно хранене, което – според експертите на министерството, няма да променят стойността на един храноден. Ако общините са прави, алармирайки, че разходите ще скочат два-три пъти, той ще запознае правителството с проблема.

Той изтъкна, че от 1 юни са увеличени сумите по 120 клинични пътеки, което ще допринесе за увеличаване и на парите за общинските болници, но апелира към общините за съдействие при стабилизирането на болниците

Министър Ананиев каза, че ролята на общинските здравни заведения се цени много високо и доброто им функциониране е много важно. Той обяви, че на 15 юли ще се проведе втората кръгла маса, на която ще представи модел на здравеопазването, след което предстои да се планират регионалните потребности.

 С министъра на труда и социалната политика Бисер Петков разговорът тръгна с най-важните въпроси – каква ще бъде подкрепата на за общините за стартиране от 1 септември на личната помощ за заявилите лица и за реалния старт на новия Закон за социалните услуги от 2020 г.

Министърът започна изказването си с благодарност към НСОРБ за експертната подкрепа при разработване на Закона за социалните услуги, както и открои достиженията на общините в реализиране на плана за действие по Стратегията за деинституционализацията на грижите за деца. Натрупаният опит ще постави началото на деинституционализацията на грижите за възрастни.

Той сподели притеснението на местните власти по Закона за личната помощ, който трябва да влезе в сила от 1 септември т.г.

По отношение на услугите личен и социален асистент и домашен помощник предложението е да се удължи финансирането до края на годината. Министър Петков вижда дългосрочното решение на проблема в посока делегирана дейност.

Министърът на културата Боил Банов получи веднага въпрос от водещия за възлагането на кон тролни функции на общините по спазване на Закона за авторското право и сродните му права, чрез една откровено лобистка поправка в закона, направена без оценка на въздействието и без финансова обосновка. С писма до предсе дателя на Народното събрание, председателя на Парламентарната комисия по правни въпроси и до министъра на културата Сдруже нието поиска отмяна на контрол ните функции и правомощия на общините по закона.

Министър Банов обясни, че това предложение не е излязло от ми нистерството, но той лично го сравнява с контрола на касовите апарати и предложи на среща със вносителите, министерство на културата и НСОРБ за обсъждане на хипотези.

Разговорът с общините продължи по темата за комуникацията с Националният институт за недви жимо културно наследство, по която министър Банов обеща съдействие.

С Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, общините коментираха идеи за повишаване на контрола им върху системата на делегираните бюджети, дефинирането на по-широк спектър от местни приоритети, които да финансират и с общата субсидия за делегираните от държавата дейности за образование.

Те заявиха, че очакват яснота как ще се осигури равнопоставено отношение към участващите представители на всички държавни и местни органи в координационния механизъм по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Общините заявиха от свое и от името на бизнеса по места очакване за реално въвеждане на дуалното образование, за професионално образование, отговарящо на нуждите на реалния трудов пазар.

„Заедно успяхме да върнем 40 хил. деца в училище“, каза госпожа Сачева, давайки оценка на добрата комуникация с НСОРБ и общините.

Приоритет на Министерството ще бъде училищното здравеопазване, защото 160 училища са без медицинско обслужване, а в над 1600 медицинските грижи са почасови.

 

Снимки от форума можете да видите във фотогалерията в страницата ни във Фейсбук: www.facebook.com/NAMRB.1996