Заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК в НАП

24.08.2018

797

НСОРБ изпрати до всички общини писмо изх. № 91-00100#9/14.08.2018 г. от Изпълнителния директор на НАП, с което ни уведомява че до края на 2018 г. предстои внедряване на нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане (изпълнителни основания).

С присъединяването на публичните взискатели към новата е-услуга на НАП ще се оптимизира процеса по предявяване на публичните вземания за събиране в НАП и изцяло ще отпадне изпращането на преписки на хартиен носител. В тази връзка се очаква да бъдат ограничени разходите, съкратено времето за подготовка, предаване и получаване на исканията по чл. 220, ал. 1 от ДОПК. Същевременно електронната услуга ще осигурява актуална информация както за въведените/актуализирани данни от публичния взискател, така и за промяната на статуса на публичните вземания в резултат на предприетите действия от публичните изпълнители на НАП.

С оглед навременното отразяване на бележките, коментарите и препоръките на общините за новата е-услуга, е необходимо в ЦУ на НАП в срок до 31 август да бъде изпратена следната информация:

- Потвърждение за съдържанието на приложените номенклатури, заложени в информационните системи на НАП или да предложите за актуализиране на съдържанието им;

- Да предоставите следната допълнителна информация:

  •   за всеки вид изпълнително основание да се посочи нормативният акт за издаването му;
  •   за всеки вид вземане да се посочи нормативния акт за неговото установяване/налагане;
  •   отбелязване дали задължението/публичното вземане е лихвоносно, като при положителен отговор посочите и нормативния акт за неговото установяване/налагане;
  •   в случай, че се издават актове, които подлежат на предварително изпълнение да се посочи нормативно основание за това.

Информацията следва да се изпрати по официален път на електронен адрес: sbr-usluga@nra.bg, подписана с КЕП, като предоставите и данни за лице/а за контакт (имена, длъжност, служебен телефон и електронен адрес).

Индикативният срок за внедряване на услугата предвижда от м. септември да стартира поетапното включване на заинтересованите страни – публичните взискатели, след осигуряване на техническа и организационна възможност от тяхна страна.

След приключване на процеса по уточняване на съответствието в номенклатурите на публичните взискатели на официалната страница на НАП в Интернет ще бъдат публикувани и правилата за присъединяване на публичните взискатели във връзка с ползването на е-услугата.

При необходимост от допълнителни разяснения или възникнали въпроси може да се свържете с г-жа Елисавета Стоименова, държавен експерт в дирекция „Събиране“ в Централно управление (ЦУ) на НАП, ел. тел. 02/9859-5076, електронен адрес: e.stoimenova@nra.bg и г-жа Мирослава Младенова, държавен експерт в дирекция „Събиране“ в ЦУ на НАП, сл. тел. 02/9859-5039, електронен адрес: m.mladеnova@nra.bg.

С пълният текст на писмото и номенклатурите можете да се запознаете от ТУК.