Заеми от държавния бюджет в подкрепа на общинските проекти по ПМДР

18.06.2020

200

След сигнали на общини, изпълняващи проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), за невъзможността да осигурят собствени и заемни средства за междинни и окончателни плащания към изпълнители, по решение на УС на НСОРБ, на Управляващия орган на ПМДР бе предложено въвеждането на нормативна рамка за осигуряване на временни безлихвени заеми.

В отговор на предложението на НСОРБ, на портала за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5234 е публикуван Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПМДР за периода 2014-2020 г. и тяхното възстановяване. По-важните текстове в публикувания проект на нормативния акт:

 • Безлихвен заем за извършване на междинно или окончателно плащане може да бъде отпуснат на община с одобрен проект по ПМДР, която отговаря на следните условия:
  • има сключен административен договор с Министерството на земеделието храните и горите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП);
  • има сключен договор с изпълнител за съответния проект;
  • сключено е допълнително споразумение към договора след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции;
  • няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
 • Общината може да кандидатства за отпускане на заем като подаде искане до ДФЗ, в което се посочва размерът на заема за който кандидатства;
 • Ще се одобряват само плащания за предварително проверени и одобрени от ДФЗ разходи към изпълнителите по съответните проекти;
 • Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от ДФЗ;
 • Разликата между искания размер заем и одобрените разходи за окончателно плащане от ДФЗ се осигурява от общината;
 • Заемите от централния бюджет се отпускат до 30 ноември на съответната календарна година;
 • В срок един месец от отпускането на заема, но не по-късно от 15 декември, ДФЗ превежда одобрената БФП в размера на ползвания заем по конкретния договор на общината по открита само за целта, отделна бюджетна сметка;
 • По сметката не може да се извършват операции по нареждане на общината;
 • Одобряването на плащанията в СЕБРА се извършва от ДФЗ в рамките на лимита, заложен за съответната община;
 • Преводът от БФП по ПМДР се извършва до размера на непогасения заем;
 • В случай че сумата, подлежаща на изплащане на общината от БФП е по-голяма от размера на непогасената част от заема, разликата се превежда по сметката за средства от Европейския съюз на общината, открита за целите на плащанията по ПМДР, администрирани от ДФЗ;
 • Отпуснатите заеми от централния бюджет на общините се възстановяват служебно от банката, като уведомява общината;
 • Въз основа на информацията от обслужващата банка, общината отчита получените средства по проекта, финансиран по ПМДР;
 • Със заема не могат да се плащат разходи за данък върху добавената стойност.

За формиране на общо становище на НСОРБ по Проекта на ПМС, до 25 юни на електронна поща: namrb@namrb.org   очакваме коментари и бележки от общините с проекти по ПМДР.