ВАЖНО! Заявки за предпазни средства

18.03.2020

729

Логистично-координационния център,  формиран със Заповед на министър-председателя № р-48/17.03.2020 г. е създал ред за подаване на заявки за необходимите количества оборудване, материали и лични предпазни средства и тяхното разпределение. Общините следва да изпратят Заявка – Приложение 1 към съответната РЗИ. В рамките на един работен ден може да бъде изпратена само една Заявка.

Заявката представлява обобщена информация за потребностите и наличностите на оборудване, материали и лични предпазни средства (Артикулите), относими към съответната община.

Заявката се изпраща в Word формат, като приложение към съпроводително писмо, подписано от съответния ръководител – кмета на общината.

В Заявката задължително се посочват подател, адрес, лице и телефон за контакт, както и информацията по колони от 3 до 6 в табличната форма.

Всяка нова направена Заявка следва да съдържа актуална информация за потребностите и наличностите към момента на заявяване и отменя всички предходни Заявки.

Нова Заявка се изпраща само при настъпила необходимост.

Създадената организация за обработване на Заявките не изисква ежедневно изпращане / генериране / дублиране на Заявки.

Постъпилите до 15:00 ч. Заявки се обобщават в рамките на същия работен ден. Данните от Заявките, получени след този час, се обобщават през следващия работен ден.

Количеството на изброените в Заявката артикули да се посочва в мерна единица „брой“ (брой ръкавици, брой предпазни маски и т.н.).

Документи

ДатаФайл
18.03.2020 Заявка
18.03.2020 Заповед