Важно за промяна на достъпа до ИС „Единство 2” на кметовете на общини и кметовете на кметства, които са регистрирани като кандидати за същите длъжности в предстоящите избори

26.09.2019

962

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закон за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите. От 2017 година тази нотариална заверка задължително се вписва в ИС „Единство 2” на Нотариалната камара. Вписването се проверява от нотариусите при изповядване на сделката. Достъпа на кметовете на общини и кметовете на кметства до ИС „Единство 2” за регистриране на извършена нотариална заверка се извършва с потребителско име и парола, предоставени им от Нотариалната камара.

Във връзка с провеждането на местните избори за мандат 2019-2023 година, част от кметовете на общини и кметовете на кметства са регистрирани като кандидати за същите изборни длъжности. По тази причина до датата на изборите те не могат да упражняват своите правомощия, в това число и да извършват посочената нотариална заверка на документи. Нотариалната камара следва да анулира техния достъп за регистрация на заверките в ИС „Единство 2”. За целта до 17 часа на 03.10.2019 година общините трябва да подадат информация към НСОРБ за кметовете на общини и кметовете на кметства, които са кандидати в провежданите местни избори за същите изборни длъжности, спазвайки следната процедура:

  1. Да отворят електронния формуляр за списъка на кметовете на интернет адрес https://forms.gle/QoufFJyQ7w6Wu7cb9
  2. На първата страница от формуляра се въвеждат данни за лицето, попълнило формуляра и данните на общината. Моля точно да бъдат записани данните за контакт (телефон, електронна поща), за да може при необходимост да се използват за извършване на справка;
  3. На следващата страница от формуляра се записват данните за кмета на общината (първият ред от списъка) и на кметовете на кметства (на следващите редове), които са регистрирани в настоящите местни избори като кандидати за тези две изборни длъжности. Във всеки от редовете се посочва населеното място и трите имена на длъжностното лице. Ако кметът на общината не е кандидат за нов мандат като такъв, първият ред остава празен.

На 04.10.2019 година получените данни през електронния формуляр ще бъдат обобщени и изпратени на Нотариална камара. За кметствата в които кметът участва в настоящите избори, новите потребителско име и парола за достъп в ИС „Единство 2” ще бъдат предоставени след изборите. От тази дата електронният формуляр ще бъде затворен.

В общините в които сега кметът е кандидат за нов мандат, секретарят на общината ще получи нови данни за достъп. Те ще се ползват и от избрания през новия мандат кмет.

Допълнително ще бъдат изпратени указания за предоставяне на данните за новоизбраните кметове на общини (извън посочения по-горе случай), както и за данните на кметовете на кметства от новия мандат, за предоставяне на нови данни за достъп до ИС „Единство 2”.

При необходимост, допълнителна информация по въпроса може да получите от Венцеслав Кожухаров, експерт в НСОРБ, на тел. 0889 620 222 или на електронна поща: v.kojuharov@namrb.org.